Seminariehuset

I Brøndbyvester, på vejen opkaldt efter huset, ligger Seminariehuset, et stykke regulært Danmarkshistorie. Her blev et af landets første seminarier oprettet.

Læreruddannelse – eller mangel derpå…

Da de første skoler blev oprettet, var de stærkt forankret i kirken. De fag, der blev undervist i var kristendomskundskab og læsning. Det var faktisk det eneste krav, der var frem til ca. år 1800, at børn fra 5-6-årsalderen skulle have undervisning i de to fag. Regning og skrivekundskab kunne de få undervisning i mod ekstrabetaling. Det var skoleholderen, som der ingen uddannelsesmæssige krav var til, som stod for børnenes undervisning, og derved også ham som var underlagt biskoppens opsyn. Det var nemlig biskoppen, der varetog tilsynet med undervisningen. Mindst hvert tredje år kom biskoppen på besøg i hvert enkelt sogn til en såkaldt visitats, hvor han førte opsyn med præster, degn, kirken og skolerne. For at opmuntre de flittigste af børnene gav biskoppen ved disse visitatser en belønning i form af andagtsbøger, salmebøger eller bibelhistorier til sognets dygtigste børn.

Den første samlede skolelov blev vedtaget i 1814, men der var stadig ikke noget krav om, at lærere skulle have en reel uddannelse, for der var mangel på folk der kunne varetage undervisningen. Med loven kom et krav til, at alle børn skulle gå i skole fra de var 7 til de blev konfirmeret. Og et tilbud til landets degne om, at de kunne forestå undervisning i skolerne, men de latinkyndige degne ville ikke nedværdige sig til at undervise bondebørn.

Nogen få nytænkende personer havde dog i 1791 oprettet landets første seminarium, Blaagaards Seminarium, som var landets første egentlige læreruddannelse. Dog mente nogle præster, at denne uddannelse var alt for omfattende, lærerens uddannelse kunne indskrænkes til det, som skulle anvendes i en simpel landsbyskole. Provst Ejler Hammond, ved Brøndbyvester Kirke, oprettede derfor landets andet andet præsteseminarium, det andet i en række af præsteseminarier.

Seminariehuset

Ejler Hammonds seminarium fik til huse i den røde bygning, som i dag stadig ligger overfor Brøndbyvester Kirke, på en vej der i dag er opkaldt efter huset.

Målet med seminariet var, at seminariets elever blev rekrutteret fra bondestanden, boede til leje hos de lokale og deltog lejlighedsvis i bondearbejdet. Det skulle gøre lærerne til ”fornuftige Bønder blandt Bønder”. Om det lykkedes at gøre seminaristerne til fornuftige bønder blandt bønder, kan man fristes til at svare ja til, når man læser Biskop Balles observationer fra hans visitatsbesøg i Brøndbyvester 1800, før seminariet er oprettet, og i 1805, hvor seminariet er oprettet.

Læs blot her;

21 september 1800

Brøndbye-Wester Skole. Saamange Børn vare ikke her tilstede, ey heller viiste sig den Orden og Roe. Ikkun faa havde giort nogen Fremgang i Lærebogen, men de vidste dog at svare med Forstand saavelsom af Catechismus. Ogsaa vidste man noget af den Bibelske Historie. Men i Boglæsning fandtes hos adskillige nogen Mangel. Her blev skrevet af nogle og regnet af flere. Man havde ogsaa lært Psalmer af den nyeste Psalmebog. 19 Bøger uddeeltes. Skoleholder Gyrsting kan godt nok undervise, men han er doven, stridig og fuld af Fordomme.”

14 september 1806

”Brøndbye Wester Kirke, hvor og Ungdommen tilstede fra Brøndbye Øster. Sogne Præsten Hr. Provst Hammond prædikede over Evangelium paa 15de Søndag efter Trinitatis opbyggeligt, smukt og godt. Han catechiserer ypperlig og messer skikkelig. Kirkesanger og Skolelærer Seminarist Andersen synger vel nok i Samfund med de andre Seminarister, da Sangen gaaer meget smukt. Han catechiserer ellers for en Begynder vel nok. Kirkesanger og Skole Lærer Stud. Bech catechiserer nogenledes vel. Menigheden var i skikkeligt Antal tilstede. En talrig Ungdom fra begge Sogner havde forsamlet sig. Samtlige udviiste forstandig og god Kundskab efter Lærebog og Catechismus, som de vidste at giøre Rede for med Eftertanke, da ikke faa tillige udmærkede sig ved megen Færdighed. Man var vel bekiendt med Bibelsk Historie og kunde giøre Anvendelse deraf til Oplysning over Religionslæredomme. Ogsaa havde man lært Psalmer af den nye Psalmebog. God Orden og Velanstændighed herskede iblandt Gamle og Unge. Hvad den brave og niedkiere Kirkens Lærer Hr. Hammond ved sin utrættelige Virksomhed og sine frugtbare Foranstaltninger har udrettet saavel til Christelig Kundskabs Udbredelse som til almennyttig Dannelse og Armods Husvalelse, vil Gud rigeligen velsigne og belønne ham i for Tid og Evighed.”