Da englænderne kom

Resumé

I 1807 besatte engelske tropper København. De ville have udleveret den danske flåde og lagde sig i en ring uden om byen, hvorfra de sendte bomber ind over København, som blev skudt i brand. Besættelsestropperne var indkvarteret udenfor København i lejre eller hos private. Brøndbyvester blev også påvirket af den flere måneder lange belejring. Landsbyens præst, Pastor Eiler Hammond, gjorde en heltmodig indsats for lokalsamfundet, idet han gennem forhandlinger med de engelske officerer undgik plyndringer af bøndergårdene i Brøndbyvester og Brøndbyøster. Via sin mægling udvirkede han, at englænderne betalte for de forsyninger, som de fik hos de lokale bønder, modsat andre landsbyer omkring hovedstaden, der oplevede systematiske plyndringer.

- Læs hele historien herunder

I 1807 besatte engelske tropper København. De ville have udleveret den danske flåde og lagde sig i en ring uden om byen.

“Kællingesladder”, sagde præsten ved kaffebordet, da han fik fortalt, at krigen nærmede sig København. Snart skulle det vise sig, at der var noget om snakken.

Det var i august og september 1807, og krigen rasede ude i Europa. Ejler Hammond var præst i Brøndbyvester, da han blev klar over, at truslen mod Danmark ikke bare var rygter. Englænderne havde forgæves forsøgt at få danskerne med i en alliance mod Napoleon, og få dage efter satte den engelske flåde 30.000 soldater i land på Øresundskysten og besatte København.

Besættelsestropperne blev indkvarteret udenfor København i lejre eller hos private. På Vestegnen var der i en periode stationeret engelske soldater i Glostrup, og man var flere gange vidne til, at engelske styrker marcherede gennem området.

De mange soldater skulle bespises, og de forlangte at få udleveret mad hos bønderne, selv om de forsikrede, at alt ville blive betalt. Også Brøndbyvester blev “besat”, og pastor Hammond var bekymret på bøndernes vegne. Han påtog sig rollen som mægler overfor de engelske officerer, og takket være hans overblik over den vanskelige situation lykkedes det ham at forhandle med de engelske troppers overordnede.

Han organiserede leverancerne til englænderne for at undgå, at de skulle plyndre tilfældige bondegårde for at få mad. Og det lykkedes ham faktisk at få englænderne til at betale for, hvad de spiste.

Den 4. september så pastor Hammond fra kirketårnet i Brøndbyvester, at København blev skudt i brand. Englænderne bombarderede byen fra deres forlægninger udenfor voldene. Dagen efter var Hammond i byen for at forhandle med generalen, der havde opslået sit kvarter på Frederiksberg Slot. Herfra kunne han se, at hele kvarteret omkring Vor Frue kirke var i brand.

Hammonds indsats under englændernes belejring er blevet kendt, ikke mindst fordi han førte en detaljeret dagbog under hele den engelske besættelse, der varede et par måneder. Også andre steder gik præster ind som mellemmænd og sørgede for, at besættelsen forløb bedst muligt for omegnens beboere, mens der andre steder blev stjålet kreaturer, fjerkræ og andre madvarer samt foder til hestene.

Da krigen var slut, og englænderne var på vej hjem, stjal de et par hvidkålshoveder i præstegårdshaven i Brøndbyvester. Men det var såmænd også den eneste overlast præsten led.

Endnu mens englænderne var på Vestegnen, begyndte en kommission at opgøre de tab, som bønderne i Københavns omegn havde lidt. Det viste sig, at langt de fleste erstatningskrav kom fra bønder i umiddelbar nærheden af København. I Brøndbyerne var der kun én sag, nemlig fra Hans Andersens gård, der lå på den nuværende Kettevej i Avedøre. Han havde mistet nogle kreaturer, som engelske soldater åbenbart havde stjålet uden af betale for.

Link til Brøndbyvester Seminarium