Erindringer: Da der var slagsmål om hestene

Resumé

En 13-årig skoledreng skrev i 1941 en fristil om Avedøre Holme. Den vil sikkert interessere de tilflyttere, som kun kender området som enten lukket land eller som den nyåbnede, omend langtfra færdige industriby bag de svære stensatte diger.

- Læs hele historien herunder

Artikel fra Handelsbladet for Glostrup, Brøndbyerne og Avedøre den 8. oktober 1969

Paa Avedøre Holme kaldte en dengang 13-Aarig dreng, der nu som 41-årig (1969) har ønsket at være anonym, en stil med frit emne, som han i 1941 skrev til dansktimen på den daværende Kettevejens Skole i Hvidovre. Den hedder nu Sønderkærskolen. Stilen er ikke lang og bringes her i dens fulde udstrækning og med drengens retskrivning – samt lærerindens rettelser markeret med kursiv skrift:

“Avedøre Holme er en stor Engstrækning, som strækker sig fra Grænsen til Hvidovre, langs Stranden, ud til Fæstningsvoldene, som begynder 1 Avedøre og gaar i en Ring uden om Storkøbenhavn”.

“Da jeg kun bor cirka 5 Minutters Gang fra Holmene, er jeg meget tit derovre, og om Søndagen er jeg i Følge med en Del Kammerater. Hele Aaret rundt er der et rigt Fugleliv paa de store Enge. Om Foraaret og om Sommeren ser man mange Slags Ænder, hovedsagelig Graaænder; men ogsaa Viber, Ryler, Rødben, Blishøns og Lærker ruger, enten ved Søer eller paa mere højtliggende Steder. Om Efteraaret er der store Flokke af Maager, Terner og andre Søfugle, og om Vinteren, naar Vandet er frosset til, kommer vilde Svaner, Edderfugle, Vildgæs og Skarver fra Nord af og holder et lille Stykke Vand isfrit, selv i den strengeste Frost. I oktober og November Maaned, under Efteraarsstormene er Holmene helt oversvømmet paa nær et Par Øer, som rager op over Vandet. Naar Vandet falder igen, er der drevet en Mængde Drivtømmer i Land. I Oktober i Aar, hvor der var en stor Oversvømmelse, drev der en hel Væg af et Hus i Land, foruden et Utal af lange Brædder og Bjælker, som var på Størrelse med Lygtepæle. To Dage efter at Stormen havde lagt sig, var jeg en Tur ovre for at se paa Sagerne.

Da det var i Efteraarsferien, tog jeg af Sted Klokken otte, og to Timer efter var jeg paa Vej hjem, sejlende paa tre lange Brædder, som jeg havde bundet sammen.

Det er som Regel ikke med mere end en Uges Mellemrum, at jeg er paa »Holmetur«, og foruden at det er et morsomt Tidsfordriv, lærer man ogsaa meget af at betragte Fuglenes Liv paa nært Hold og se deres Reder og Æg. Det faar man rig Lejlighed til paa Avedøre Holme”.

Eleven fik 6 minus for sin stil, men kun 5 i orden, hvilket virker rimeligt, når man har set hans stilehæfte. På. vor forespørgsel, om der ikke skete ting på Holmene, som drengene den gang ikke havde lyst til at “snakke højt om” i en skolestil, kom der nogle artige historier frem om Hvidovre-drengenes idelige slagsmål med drenge fra Avedøre om førsteretten til at stjæle – eller skal vi sige låne – de heste, som Avedøre-bønderne havde sat til græsning ude på de fede strandenge. Her lærte knægtene at ride på en anderledes barsk facon end i vor tids rideskoler, for naturligvis havde de græssende heste hverken sadel eller stigbøjle, når de var ude for at samle kræfter i deres herlige sommerland.