Esplanadeparken

Esplanadeparken blev i 1964 som en del af den nye byplan for Brøndby Strand planlagt til at være Brøndby Strand Parkernes lineære og langstrakte centrum, der skulle ”tilføre det fremtidige bykvarter en særlig milieumæssig værdi”. En moderne bymidte, der ikke skulle være som et traditionelt bytorv, men derimod en samlende kulturel og trafikal akse for hele det planlagte område.

Her skulle det gode liv leves med kultur, natur og fritidsaktiviteter, og parken blev planlagt til at indeholde kulturhus, mælkebar, skøjtebaner, tennisbaner, ungdomsklubber og meget mere. I det hele taget skulle parken ”gøre byen attraktiv for sine beboere, modvirke sovebysstemningen og trangen til at søge nye græsgange”.

Og så skulle parken sikre, at børn og bløde trafikanter kunne færdes frit og sikkert i trafikken. Trafikseparering var en international tendens og tidens løsning på det dengang relativt nye fænomen bilisme og dermed et forsøg på at øge trafiksikkerheden. I Brøndby Strand Parkerne er trafiksepareringen ordnet, så bilveje og stier for blød trafik løber parallelt med hinanden, men i hvert sit niveau med de bløde trafikanter nede i Esplanadeparken.