Centralforeningen

I dag står der mange prægtige huse i Risbjerg Villaby – ét af dem er lagt, noget utraditionelt, over tre matrikelskel. Grunden, at huset blev lagt over tre matrikelskel, kan skyldes ejerens intentioner…

Centralforeningen – Hvad er det?

Centralforeningen af Parcelforeninger og Villaejere i Købehavns Omegn er en forening som blev stiftet i 1918 og måden medlemmerne forvaltede deres parceller på, er på mange måder tidstypisk for det forrige århundrede byudvikling i Hvidovre.

I 1922 fortalte Jens Tybjerg, som er formand for foreningen, hvordan de første parcellisterne forvaltede deres jord.

”Her begyndte vi i Foraaret 1919 vort Pionerarbejde, og det er overflødigt at bemærke, at en saadan Mark kræver et meget betydeligt Arbejde, før den er forvandlet til smilende og venlige Haver. Parcelforeningen har en Indtægt paa 1,5% af Købesummen eller ca. 30 kr. om Aaret pr. Parcel. I de tre Aaar, den har arbejdet, har den haft Gæld at betale til Landmaaler og Ingeniør. Den har gravet 25 Brønde til fælles Vandforsyning. Den har anlagt 6 km. Vej, med Grøfter paa begge Sider, hvorigennem Overfladevandet kan faa Afløb. Vejene er belagt med Slager, saa de om Sommeren er udmærkede og hele Aaret er farbare. Samtidig har Parcellisterne arbejdet hver paa sin Grund. Adskillige bukker under, dels tager en indfødt Københavner, der maaske aldrig har haft en Spade i sin Haand, saa kejtet paa Redskabet, at Arbejdet bliver dobbelt tungt, saa han bliver træt. Ofte faar han ikke Arbejdet saaledes gjort, at han faar noget ud af det, ukyndig som han er paa alle Jorddyrkningens Omraader. Derfor skifter mange af Grundene Ejere i løbet af de første Par Aar. Det første Parcellisten tænker paa, naar han har taget Grunden i Besiddelse, er Sommerhuset. Det begynder han at tømre paa, endnu før han sætter Spaden i Jorden.”

Selvom sommerhuse i nutidens øre lyder meget lystbetonet, var det ikke altid tilfældet.  Bolignøden var stor i København og dette kommer Jens Tybjerg også kort ind på;

”Inden jeg forlader dette Afsnit om Haven og Sommerhuset, skal jeg blot som et karakteristisk Tidsbillede nævne, at i den forening, jeg har beskrevet har mindst 30 Familier nattet overvintre i deres smaa Træhuse, fordi de ikke kan skaffe sig anden Bolig. En lille Stue eller højst to, der i bedste Fald har dobbelte Bræddevægge ud imod Vestenvinden, udgør Hjemmet, og i de fleste Tilfælde er en Petroliumskakkelovn det eneste Varmemiddel, man har”.

Jens Tybjerg

Jens Tybjerg var også redaktør på bladet ”Haveboliger” i 1920’erne. Han startede selv med et lille hus på Risbjerggaards Allé, men da huset blev for småt, tænkte han noget kreativt. Fremfor at købe et af de større huse, som foreningen rådede over, så udbyggede han sit eget lille hus. Hele tre matrikler havde han købt til at brede sig over! På denne måde kunne han, som den gode parcellist han var, dyrke flere grøntsager, på sine mange jordlodder. I dag ligger hans prægtige hus der endnu, omgivet af nyere huse.

Det samme gør sig gældende for grundejerforeningen, som i dag går under navnet Risbjerg Villaby – Det der startede som sommerhuse, lysthuse om man vil, er i dag blevet solide huse til helårsbeboelse.