Avedøre Stationsby – boligministerbesøg 1993

Af Helge Møller
Der er ingen enkle løsninger – Udgivet fredag den 23/11 1993

Boligministerbesøg

Boligminister Flemming Kofod-Svendsen har på sin odysse i problemramte almennyttige bebyggelser kunnet konstatere, at der ikke er en enkelt løsningsmodel, men at der er brug for meget komplekse og forskelligartede løsninger i de enkelte bebyggelser.

Fredag den 26. november besøgte han AKB’s bebyggelse i Avedøre Stationsby.

Han hørte om de store tab på fraflytninger I Avedøre Stationsby. Han så på to tæt/lave afdelinger i beton, men med haver, og så Glostrup Boligselskabs afdeling »Store Hus«, hvor der er 488 toværelsers lejligheder stablet oven på hinanden på de 15 etager. I »Store Hus« er huslejen på 631,71 kr. pr. m², en fraflytningsprocent på 23 pct., og der er p.t. 47 ledige lejligheder. Og der er tab på fraflytninger på 1,7 mil.. kr. Stort set ser det også sådan ud i Avedøre Nord med 914 lejligheder i tæt/lav bebyggelse, hvor fraflytningsprocenten er på 23, huslejen er den samme som i Store Hus, der er seks ledige lejligheder og et tab på fraflytninger på 1,5 mil.. kr. I AKB’s bebyggelse Avedøre Syd med 1073 lejligheder ser billedet lidt lysere ud. Her har der også været gennemført en opretning for nogle år siden. Fraflytningsprocenten er på 14,8 pct. og huslejen på 584 kr. pr. m2. Men der er et stort tilgodehavende hos fraflyttere på 2,7 mil.. kr., men kun to ledige lejligheder.

Derimod er der 22 ledige hybler, og der er konstateret udlejningsvanskeligheder i de store boliger. I Avedøre Stationsby er der en relativt svag familiestruktur med flere enlige og enlige forsørgere end i det øvrige Hvidovre, og de har knap 40 pct. af samtlige børn i området. Der er også mange førtidspensionister nemlig 11,2 pct. mod Hvidovres 4,6 pct., og mange af førtidspensionisterne er psykisk syge. Ligeså er antallet af sværere integrerbare nationaliteter væsentligt højere i Avedøre Stationsby end i det øvrige Hvidovre. Således er knap 22 pct. af samtlige beboere fra sværere integrerbare fremmede nationaliteter, hvoraf den største gruppe kommer fra Tyrkiet.

Byggeskadesag på 158 mil.. kr. – Hvad mener I så, at vi kan gøre ved de problemer? var Flemming Kofod-Svendsens spørgsmål.

Huslejen skal ned

Avedøre Stationsby, hvor boligministeren i beboerhuset mødtes med afdelingsformand Hanne Petersen, sognepræst Poul Kühle, skoleleder Kirsten Schalburg, lederen af Snaphanerne, Finn Ravn og beboerrådgiver Jytte Lemche fremgik det tydeligt, at det altovervejende problem er huslejen, som ligger over 600 kr. pr. m2. Dertil kommer en byggeskadesag på 90 mil.. kr., som betyder huslejeforhøjelser, så lejen kommer op på 700 kr. pr. m².

Store hus udgør ikke alene på grund af den høje husleje et særskilt problem, idet de mange trappeskakter bebos af hjemløse og narkomaner, hvilket gør det utrygt for andre beboere at færdes omkring huset.

Hanne Petersen var glad for, at man ikke bygger store byer mere. Hun kunne konstatere, at beboersammensætningen går i en forkert retning med mange arbejdsløse, førtidspensionister og indvandrere. Alligevel kunne hun berette om en stor beboeraktivitet i området, hvor over 300 beboere har deltaget i miljøarbejde i afdelingen, lavet dagligstue for enlige mødre og indvandrerkvinder og dannelsen af “Snaphanerne” for unge rodløse. Der er kommet en skurvogn, hvor de synligt drikkende mennesker kunne holde til, så de ikke forstyrrer i området. Men for at holde det hele i gang er det nødvendigt at sænke huslejerne, så vi kan holde på de ressourcestærke beboere, fastslog hun.

Kirken tager stor del i områdets aktiviteter, således er der fire kor i kirken, studiekredse, ældreklub, menighedspleje og et værested en gang om ugen, kunne sognepræst Paul Kühle berette. Han kunne også fortælle, at da kirken i 1977 blev taget i brug, var der kun en, som søgte om julehjælp, næste år var der 16, mens det nu er over 100.

Tre store problemer

Han mente, der i Avedøre Stationsby er tre store problemer. For det første, at mange af de aktive flytter efter kort tid, fordi huslejen er for høj. For det andet, at en hel del melder sig ud af sognet, fordi de ikke vil blive set med »sorte«, og at de ikke vil parkere deres bil i området. For det tredje, at byen ikke har noget rigtigt liv, fordi der mangler butikker eller arbejdende værksteder. Skoleleder Kirsten Schalburg fortalte. at skolen havde en fraflytningsprocent på 25 pct. af eleverne om året, men at der hele tiden er ca. 440 elever, hvilket betyder, at der er flyttet ligeså mange, som der er kommet. Man arbejder med en åben skole, hvor der også efter skoletid er aktiviteter, og det har vist sig, at netop til disse aktiviteter tør de fremmedsprogede godt sende deres døtre. Snaphaneprojektet kører med en finansiering på 80 pct. fra kommunen, mens boligselskabet lægger lokaliteter og materialer til. Finn Ravn kunne fortælle, at ca. 1/3 af de unge fra projektet kommer i varigt arbejde, men at også de øvrige får noget personligt ud af projektet, der dels består i undervisning i EDB, dansk og gymnastik, dels i praktisk arbejde med at male, tømre m.v. Beboerrådgiver Jytte Lemche, der har været ansat af beboerne for at give råd, vejledning og lave aktiviteter, fortalte om de mange aktiviteter, der er i gang i Avedøre Stationsby og slog kraftigt fast – ved hjælp af eksempler – at det helt store problem er huslejen.

Hvad skal den så ligge på? Hvad er jeres bud på baggrund af en realistisk vurdering? og hvem skal være chef for boligrådgiverne? spurgte boligminister Flemming Kofod-Svendsen.

Jes Rønvig, afdelingsformand for Avedøre Nord: Den skal ned under 500 kr. pr. m², så vi kan fastholde de beboere, der har råd til at bo her. Henning Andersen direktør i AKB: – Jeg vil hellere sige det på den måde, at en omprioritering med indekslån skal betyde en væsentligt lavere husleje end det kvalitetsniveau, lejlighederne har. Kan vi få luft i f.eks. en fireårig periode, så kan vi klare det lokalt. Jytte Lemche mente, at det skulle pålægges kommunen at anvise hver 4. ledige lejlighed i hele kommunen og ikke kun i Avedøre. Hun kunne fortælle, at hun har 2800 beboere at hjælpe og rådgive med hjælp af tre langtidsledige. Henning Andersen mente, at der i Avedøre Stationsby burde være tre beboerrådgivere ansat i selskabet, og at de kunne suppleres med langtidsledige.