Vesterkær grundejerforening

Resumé

Grundejerforeningen Vesterkær blev stiftet den 19. oktober 1958. Baggrunden for stiftelsen finder man i grundejerforeningen ”Storegårds Villaby”, der var blevet stiftet i 1952 da Vesterkærsvej blev anlagt, og der samtidigt blev udstykket 16 parceller. I 1957 blevet vejen udvidet med endnu 10 grunde, og det blev besluttet at nedlægge ”Storegårds villaby” og starte grundejerforeningen Vesterkær. Man ønskede nu at få området byggemodnet, så man kunne gå i gang med at bygge helårshuse på grundene, hvilke først skulle lykkedes i 1963. Herefter gik byggeriet på Vesterkærvej for alvor i gang, og i 1965 flyttede de første ind med rigtige byggetilladelser.

- Læs hele historien herunder

Af Knud Hulbæk Hansen, Avedøre 2001

Tiden før Grundejerforeningen Vesterkær blev stiftet

I 1952 blev Vesterkærsvej anlagt som blind vej med i alt 16 grunde solgt af en vis entreprenør Zeltner, som dengang ejede jorden. Der måtte kun opføres sommerhuse på grundene, da området ikke var byggemodnet. Disse 16 ejere blev medlemmer af grundejerforeningen “Storegårds villaby”.

1957 blev Vesterkærsvej udvidet med endnu 10 grunde, efter et mageskifte med en af gartnerne vist nok Stormly Hansen, (der var nogle skæve skel). Disse 10 nye ejere skulle også have været medlemmer af “Storegårds villaby”. Men pga. uoverensstemmelser vedr. kontingent og vedligeholdelse af Vesterkærsvej, (som var en slaggevej) blev man enige om, at de 16 første skulle melde sig ud af “Storegårds villaby”, og sammen med de 10 nye stifte en ny grundejerforening. Prisen på disse 10 nye grunde var fra først af et lejemål til 300 kr. årligt.

Stiftelsen af Grundejerforeningen Vesterkær

Søndag d. 19 oktober 1958 blev der holdt et møde med formanden for “Storgårds villaby” og ejerne af grundene på Vesterkærsvej.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning af formanden for “Storegårds villaby”.
3. Valg af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer
4 Vedtagelse af love
5. Eventuelt.

Formanden konfirmerede udmeldelsen, såfremt stiftelsen af den nye grundejerforening blev godkendt af Hvidovre Folkebank og de offentlige myndigheder.

Man vedtog at oprette en ny grundejerforening under navnet “Grundejerforeningen Vesterkær” At sætte indskuddet til 10 kr. og kontingentet til 5 kr. det første år.

Til bestyrelsen valgtes:

Formand E.Nicolaisen lokomotivfører
Kasserer N.P.Nielsen “handelsgartner”
Sekretær J. Bengtsen chauffør
Medlem O.Heilmann speditør
Medlem V. Frederiksen overtoldassistent
Suppleant Carl Petersen vognmand

Det blev vedtaget at bestyrelsen skulle udarbejde love for foreningen og fremlægge disse på en ekstraordinær generalforsamling. Søndag 30. november 1958 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor det af bestyrelsen udarbejdede forslag til love drøftedes og blev godkendt.

Den 15. april 1959 blev der udstedt endeligt skøde. Der var nu også lagt vand ind, indenfor skel, på samtlige grunde og prisen blev herefter fastsat således:

Købesum for areal kr. 4.300,00
Overtagelse af afgiftspligtig grundskyld kr. 1.200,00
Overtagelse af udgift til vandledninger kr. 1.052,00
I alt kr. 6.552,00

Grundejerforeningen godkendes af Glostrup Kommune og Hvidovre Folkebank

På generalforsamlingen den 24. maj 1959 meddelte formanden, at Glostrup kommune og Hvidovre Folkebank havde godkendt Grundejerforeningen Vesterkær. Man hævede kontingentet til 10 kr. pr. år. Kassebeholdning: kr. 243,00

Ønske om byggemodning af grunde

Man forhørte sin nu hos myndighederne i Glostrup om mulighederne for, at få området byggemodnet og evt. lys på vejen. Lyset blev afslået, da det kun var et sommerhusområde, og byggemodningen kunne man ikke sige noget om, men man ville da se på sagen.

På en ekstraordinær generalforsamling 26. juni 1960 redegjorde formanden for priser for kloakeringsarbejde, og planer for videre forlængelse af Vesterkærsvej, hvor man, som han fortalte, måtte se i øjnene at der kunne gå op til 25 år.

Foreningen arbejdede fortsat intenst med at rende myndighederne, kommunalbestyrelse og Stadsingeniøren på dørene om kloakering og byggemodning, og til sidst fandt man en løsning, hvor vi kunne tilsluttes kloakken på Kastanienborgvej. Ydermere oplyser gartner Stormly Hansen, at han ville foretage udstykning af sin jord, når grundene kunne gøres byggemodne. Dette kunne så forlænge Vesterkærsvej til Kastanienborgvej. Disse nye ejere ville blive tilsluttet Grundejerforeningen Vesterkær.

Dispensation til opførelse af parcelhus

Nu søgte formanden Niels Peder Nielsen dispensation om byggetilladelse til opførelse af et parcelhus til sig selv. Nielsen som ejede grunden på Vesterkærsvej nr.12, hvortil der hører et lille stykke jord bagved, hvor der kun er adgang til gennem hans grund. Han begrundede ansøgningen med, at han ville slå sig ned som handelsgartner og måtte som sådan bo sammen med sine kålplanter. Han fik dispensationen og fik bygget det første hus på vejen. Han dyrkede kun kål i et år eller to. Der var sommerhuse på flere af grundene, og nogle boede da også permanent hele året.

I maj 1962 var bestyrelsen som følger:

Formand Niels Peder Nielsen
Kasserer Viggo Frederiksen
Sekretær John Bentsen
Medlem Carl Petersen
Medlem E. Thomsen Hald

Byggemodningen går endelig i gang

I maj 1963 kan bestyrelsen meddele, at kommunen bundbehandler vejen, og at kloakeringen ville komme til at koste 4,10 kr. pr. kvadratmeter nettoareal, og at man vil gå i gang i indeværende år. De sidste grunde på Vesterkærsvej er udstykket, og Vesterkærsvej forlænget til Kastanienborgvej. Grundejerforeningen har nu 47 medlemmer. Arbejdet kom i gang med kloakering og vejanlæg. De få som boede her permanent havde det hårdt medens opgravningen stod på. Når man skulle på arbejde om morgenen, gik man i gummistøvler eller træsko ned til Kettevej skiftede til andet fodtøj og lod gummistøvler og træsko stå ved busstoppestedet og tog med bussen. Med cykel, og barnevogn gik man langs med grundejerforeningens østskel på marken bag grundene ned til Kettevej.

Byggetilladelser til helårsboliger

Fra 1964 kom der gang i byggerierne, og i 1965 flyttede de første ind med “rigtige” byggetilladelser. Ejendomsvurdering for ca. 110 kvadratmeter murstenshus kr. 155.000.

I maj 1965 var bestyrelsen som følger:

Formand N.P.Nielsen
Kasserer Viggo Frederiksen
Sekretær Mogens Nielsen
Medlem Knud Hulbæk Hansen
Medlem Aksel Hansen

På generalforsamlingen i maj 1967 kunne formanden berette, at vejanlægget og lys var endeligt færdiggjort. Kloakken tilsluttet det eksisterende kloaknet via Kastanienborgvej. Man måtte kunne forvente en merudgift til tilslutningsafgift, når gartneriernes jorde blev udstykket, og kloakken videreført til disse grunde. Den tid den sorg.

Fastelavnsfester

Foreningen afholder nu hvert år fastelavnsfest for børnene i foreningen. Da vejen blev bebygget i løbet af få år, var der hovedsageligt familier med små børn, og vi kunne da også samle en stor børneflok til tøndeslagning og godtepose.

Grundejerforeningen 1975 og 1976

I 1975 Var kontingentet steget til 25 kr., hvoraf 5 kr. går til medlemskab af Parcelhusejernes landsforening.

I Januar 1976 indkalder foreningen til ekstraordinær generalforsamling om stillingtagen til forslag fra Hvidovre kommune om endelig afregning i kloaksagen.

Der er planlagt en østlig og en vestlig hovedkloak mellem Havnevej og Byvej. Rosmosevej er den sidste i øst-området. Da Vesterkærsvej er den eneste bebyggede del af vest-området, ville man ikke bygge en hovedkloak for den alene. I stedet blev vi midlertidig forbundet til øst-kloakken. Fordi vi senere skulle forbindes til vest, betalte vi ikke for tilslutning til øst. (se 1967). Denne betaling skulle vi nu tage stilling til på den ekstraordinære generalforsamling.

Foreningen havde gennem årene sparet op til denne udgift, dog ikke hele beløbet (husk kontingentets størrelse). Hver parcel kunne nøjes med at betale 400,00 kr. (til medlemmernes store tilfredshed.) Foreningen betalte resten.

Senere er området vest for grundejerforeningen til Byvej indgået sammen med Avedøre landsby og Avedøresletten i “Den grønne kile”, som nu er fredet som naturområde. Der vil ikke blive bygget i dette område (selvom Hvidovre kommune har haft planer), så vores kloakløb skulle nu være endeligt.

Grundejerforeningen fra 1976 og ca. 15 år frem

Fra 1976 og ca. 15 år frem afholdte vi en vejfest om året i lokalerne på Avedøre skole, med feststemning og dans. Det var fester hvor vi lærte hinanden rigtig godt at kende, og mange i området misundte os for det sammenhold vi havde på vejen, som jo også var lig med grundejerforeningen.

I maj 1976 var bestyrelsen som følger:

Formand N.P.Nielsen
Kasserer Knud Hulbæk Hansen
Sekretær Erik Brandt
Medlem Viggo Frederiksen
Medlem Faber Hansen

25 års jubilæum

I november 1983 er det 25 år siden foreningen blev stiftet, og der skulle afholdes en større fest i den anledning. Dette blev diskuteret på generalforsamlingen i maj, og man enedes om at bruge 4000,00 kr. af foreningens penge til formålet, og resten for egen regning. Vores mangeårige formand N.P. Nielsen fratrådte som formand efter at have været med i bestyrelsen i alle 25 år, både som sekretær, kasserer og ikke mindst som formand, hvor han gjorde det store forarbejde med af få området byggemodnet.

I maj 1983 var bestyrelsen som følger:

Formand K.Hulbæk Hansen
Kasserer Ove Jespersen
Sekretær Erik Brandt
Medlem Kaj Munk Meyer
Medlem Viggo Frederiksen

Kontingentet er nu sat op til Kr. 40,00.

I 1984 blev foreningens vedtægter moderniseret. Som vigtigste ændring var bortfald af pligtarbejde. Denne pligt gjaldt før i tiden i at vedligeholde Vesterkærsvej, som jo i starten var en slaggevej.

Naboovervågning

I 1987 var der forslag om naboovervågning, efter en række indbrud på Vesterkærsvej og omkringliggende veje. Efter et møde med Det kriminalpræventive råd, med foredrag og film blev naboovervågningsforslaget konfirmeret på generalforsamlingen i maj 1988 og sat i system.

I maj 1992 var bestyrelsen som følger:

Formand Tage Nebbelunde
Kasserer Poul Hansen
Sekretær Erik Brandt
Medlem Lars Christiansen
Medlem Ove Jespersen.

I maj 1993 var bestyrelsen som følger:

Formand Erik Brandt
Sekretær Ove Jespersen
Nyt medlem Karen Marie Bols Pedersen.

Der er nu ikke flere små børn på vejen, så fastelavnsfesten er midlertidig aflyst.

Frem til nu sker der ikke de store ting i foreningen, hvor generalforsamlingerne nærmest har præg af festlig forsamling med et par stykker mad med øl og sodavand til, hvor vi får snakket sammen, nu da vejfesterne også er ophørt. Mange af de oprindelige indflyttere er døde eller flyttet. En lille fast kerne mødes en gang om året til spisning og snak om “gamle dage”.

I maj 1998 var bestyrelsen som følger:

Formand Erik Brandt
Kasserer Poul Hansen
Sekretær Karen Marie Bols Pedersen
Medlem Birgitte Knudsen
Medlem Finn Nicolajsen

I 1998 har vi fået nedgravet kabel-TV, og nogle parceller er tilsluttet. Medlemskontingentet er nu Kr. 50,00 årligt.

Grundejerforeningen frem til 2001

Grundejerforeningens område har i flere år været et såkaldt sølvbryllupskvarter, men nu er der sket flere udskiftninger, og flere børn er kommet til igen, så nu er der måske mulighed og håb for genoptagelse af vore fastelavnsfester, hvor ikke kun børn deltager, men også forældre og bedsteforældre. (Dog ikke med fastelavnsboller men med godtepose på flaske.)

Grundejerforeningen Vesterkær hører nok til blandt de yngste i Avedøre-området så vores historie går ikke helt tilbage til “gamle dage” hvor gårdene endnu eksisterede. Dog lå Kettegården stadig på Kettevej inden også dens sidste jorde blev udstykket, og gården nedrevet.

Om grundejerforeningen område har hørt til Kettegården eller Avedøregården er jeg ikke klar over, da salget blev foretaget af Wilhelm Zeltner og ikke direkte fra en af gårdene.

Link til Grundejerforeningens hjemmeside