Klubben for Avedøres socialdemokrater

Socialdemokraterne havde spillet en rolle tidligere, dels i grundejerforeningen, hvor H.P. Larsen havde været opstillet til Byrådet men efterhånden så selvstændigt, at det var naturligt at de foretog en egentlig lokal organisering. Netop i 1929 begyndte indflytningen i Avedøregårdens udstykning og på “Stranden” syd for Køgevej.

Den Socialdemokratiske klub fremstår som en modpart til grundejerforeningen, der er domineret af gårdmænd, gartnere og etablerede Avedøreboere. Grundejerforeningens medlemmer var vel væsentligt borgerlige. Og forholdvist hurtigt bliver det her, at den største indflydelse ligger.

Stiftelsen

Det var kedelsmed H.P. Larsen, der var drivkraften i dette arbejde. Han boede i Storegade 18 i landsbyen, og dér foregik sikkert mange møder, inden en flok  mennesker i Avedøre den 30. august 1929 kunne stifte  Den Socialdemokratiske Klub for Avedøre og Omegn.

Kilden til dette møde er protokollen, der blev ført af sekretæren Fanny Hansen og kassereren Dencker Nielsen, begge fra Avedøregårdens udstykning. På første side i denne forhandlingsprotokol kan man læse om stiftelsen: “Der var udmærket Fremmøde og Generalforsarnlingen holdtes i Strandkroen”.  Protokollen er nu i Arbejderes Bibliotek og Arkiv i København.

Der har vel været ca. 25 mennesker. Selveste Valdemar Hansen, der på tidspunkt ikke var formand for byrådet, men formand for Glostrups socialdemokratiske forening. Vald. Hansen Glostrup oplyste “at Grunden til, at der herude i Avedøre blev startet en Klub, var, at der kunne blive mere Samarbejde med de medlemmer,  som var bosat her, baade hvad det agitatoriske og det selskabelige angik”.

Man besluttede at danne en forening og H.P. Larsen blev den første formand. Medlemstallet blev hurtigt over 60. På den første optegnelse var 12 fra den gamle landsby, 25 fra Stranden og 25 fra Avedøregårdens udstykning.

Selskabelighed

Ligesom grundejerforeningen holdt fester gjorde man det efterhånden også i den socialdemokratiske klub, Sct. Hans fester og juletræsfester.

H.P. Larsen og Dencker Nielsen

Kassereren Dencker Nielsen og formanden H.P. Larsen kommer efterhånden i åben konflikt og de nye tilflyttere  får mere og mere indflydelse, simpelthen fordi der flytter flere og flere ind. Der bygges over 100 nye huse frem til 1940.  Det fortæller protokollen og Hans Chr. Thomsen har beskrevet kampen mellem fløjene udførligt i sin bog “Avedøre på Skillevejen” fra 1991.

Larsen var tilflytter til Avedøre Landsby. Han kom dertil omkring år 1900 og var dermed gammel i gårde i forhold til tilflytterne i Sibirien og på Stranden. Han giftede sig med Marie Boline Bertine Rasmussen, datter af hjulmageren i byen.

Den nyvalgte sognerådskandidat Dencker Nielsen var også tilflytter, om end senere. Han boede i Sibirien i et sommerhus fra 1924 og fik som den første byggeattest på et helårshus i 1927.  Han stammede fra Frederiksberg og arbejdede som montør på Dansk Sojakagefabrik i København.

Socialdemokratisk Forening Avedøre

Den socialdemokratiske klub voksede og eksisterer stadig som Socialdemokratisk Forening Avedøre, som det blev vedtaget den 14. april 1951, da man blev selvstændig i forhold til moderforeningen i Glostrup.

“De tider er forbi, hvor vi lader os træde på!”. Under denne devise startede Den Socialdemokratiske Klub i Avedøre den 30. august 1929.

Initiativtageren var en kedelsmed fra Avedøre landsby, H. P. Larsen, der med opbakning af tilflyttere i Avedøregårdens udstykning og “dem fra Sibirien”, – som det østlige område fra Avedøre landsby mod Hvidovre dengang blev kaldt i folkemunde.

Af de første referater fremgår det, at “magten skulle tages fra de tunge drenge”. – det vil sige de gamle bønder og gartnere, der havde præget Avedøres dagligdag og politiske liv i årtier, og været områdets faste repræsentanter i sognerådet i Glostrup. Det var opbrudstider, arbejderne rørte på sig, og i den daværende hjemkommune Glostrup havde man for første gang fået en socialdemokratisk sognerådsformand i murer Valdemar Hansen. Der var også god medvind fra starten i Avedøre med et imponerende medlemstal På 57, og kedelsmeden blev valgt ind i sognerådet.

“Kong Valde” måtte rykke ud!

Men der var også mange interne stridigheder, især i de første 7-8 år, hvor klubben var tæt på at gå i opløsning. Den legendariske sognerådsformand fra Glostrup – med tilnavnet “Kong Valde” – måtte adskillige gange rykke ud til krisemøder i Strandkroen og Frihedskroen for at banke de genstridige på plads, – og endda true dem med at blive smidt ud af partiforeningen, i Glostrup.

Valdemar Hansen, der vist må siges at være den centrale politiske figur i denne trængselsperiode, sad urokkeligt som Glostrups førstemand – sognerådsformand og borgmester – fra 1929 og helt frem til 1961.

Avedøre-klubbens stifter H.P. Larsen havde sæde i sognerådet indtil 1933, hvor han “blev gået” af nytilflytterne med Dencker-Nielsen, fra Avedøregaardens udstykning, i spidsen.

Dencker-Nielsen overtog pladsen i sognerådet fra 1933 og frem til 1943.

Den økonomiske krise i begyndelsen af 30’erne medførte mange kontingentrestancer og udmeldelser, og medlemstallet var helt i bund i denne periode. Men så kom en kraftig opblussen i 1937-38, hvor socialdemokraterne i Avedøre opnåede ikke færre end 62% af de afgivne stemmer.

Med i ledelsen i 40 år

I årenes løb har socialdemokraterne haft adskillige repræsentanter i byrådet i Glostrup. En af de mere kendte er Gunner Gärtner, der også helt naturligt trådte ind i kommunalbestyrelsen i Hvidovre efter kommunalreformen i 1974, der gav Avedøre et mere naturligt tilhørsforhold og en grænse til Brøndby med Vestvolden. Også Robert Larsen fra Avedøre kom i byrådet.