Historien om Storegade 26

Storegade 26, 2650 Hvidovre Matr. nr. 36 af Avedøre By, Avedøre

Ejerne af huset i Storegade 26

Christen Mortensen Vadsbye (1811-1884)

I 1811 bliver Christen Mortensen Vadsbye født, og den 3. august 1833 bliver han som 22 årig indskrevet i lægdsrullen som soldat ved 2. livregiments 3.bataljon, til “at værne om Landet, saaledes som allernaadigst paabuden er; og meddeles ham dette Indrulleringsbevis til egen Sikkerhed og alle Vedkommendes Efterretning.” Landsmilice-sesionen for Kjøbenhavns Amt 3. August 1833.

Den 29. November 1849 meddeles “Foreviseren Christen Mortensen Vadsbye af Kjøbenhavns Amts 12. Læg Løbenummer 77, 39 Aar gammel 67½ Tommer høi herved Afskededspas, hvorefter han kan opholde sig paa hvad Sted i Landet ham lyster.” Landsmilitie-sesionen for Kjøbenhavns Amt den 29. November 1849.

Christen Mortensen Vadsbye er gift med Ellen Mortensen født Madsdatter. Ellen er født i 1807. De får to børn en datter Maren, som bliver gift med gårdejer Anders Sørensen Brøndbyøster Mark, og en søn Morten Christensen den 7. juni 1835. Christen dør den 8. november 1884.

Morten Christensen (1835-1910)

Christen og Ellen Mortensens søn Morten Christensen, bliver gift med Ane Cathrine Christensen født Petersen. Han erhverver sig næringsbevis som høker i Glostrup sogn i Avedøre by den 21. april 1886 ved “Kjøbenhavns søndre Birks Contor”.

Den 12.april 1886 melder Morten i skifteretten sin moder død, og den 27. april 1886 stiller han igen i skifteretten på birkekontoret med et den 16. november 1876 ” for not. publ. oprettet testamente” med Morten som eneste arving, ” da datteren Maren i Ægteskab med Gaardejer Anders Sørensen er fyldestgjort for sin fædrene og mødrene Arv”.

Den 10. maj 1886 møder Morten på birkekontoret og fremlægger “Kvittering a 8. dennes for Arveafgift 18 Kr. og 34 Øre efter Enken Ellen Mortensen født Madsdatter af Avedøre.”

Morten får tinglyst sit ejerskab af Matr.nr.36 af Avedøre by Brøndbyøster sogn søndre Birk Kjøbenhavns Amt den 15. juli 1887. Morten er på et tidspunkt soldat i Kongens klær. Hen deltager i krigen i 1864, og får en medalje.

BEVIS: “Arbeidsmand Morten Christensen af Avedøre erkjendes herved berettiget til den Af Hans Majestæt Kongen allerhøist indstiftede Erindrings-Medalje for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet. Medaillen bæres paa venstre Bryst i rødt Baand med hvide Striber. Baandet maa ikke bæres uden i Forbindelse med Medaillen. Krigsministeriet i Oktober 1876″

Medaljen er kobberrød og har på forsiden en byste af Kong Christian lX af Danmark, og bagsiden med inskription ” for Deltagelse i Krigen 1864″. Morten dør i 1910, og bliver begravet på Søndre kirkegård i Glostrup.

Ellen Marie Cathrine Nielsine Christensen (1878-1937)

Morten og Ane Cathrines datter Ellen Marie Cathrine Nielsine Christensen født 15. april 1878 bliver i 1911 gift med Vilhelm Alfred Jensen. Der bliver oprettet ægtepagt.

“Der skal ikke finde fuldstændigt Formuefællesskab mellem dem, men alt hvad Ellen Marie indbringer i Ægteskabet eller fremtidig under Ægteskabet erhverver, skal forblive hendes særlige Ejendom.”

Der følger så en liste over hendes ejendele bl.a. en sparekassebog med indestående 1000 kroner, samt løsøre til en ca. værdi af 3000 kroner, hvoraf kan nævnes: Nøddetræs dragkiste, 6 stole med grønt betræk, 3 fag gardiner, regulatoruhr, senge og gangklæder, 10 par knive og gafler, kobberkaffemaskine og 4 kobberlysestager m.m. Denne ægtepagt er tinglyst den 27, januar 1911.

Ole Martin Georg Christensen (1908-1973)

Den 20. juni 1925 overdrager enkefrue Ane Cathrine Christensen ejendommen Matr.nr. 36 Avedøre by Brøndbyøster sogn til sin dattersøn Ole Martin Georg Christensen, som endnu ikke er myndig (født 8/7-1908) Skødet underskrives af sælger Ane Cathrine og køber Ole selv, samt hans beskikkede værge sognefoged Christen Cort Christensen. Ole forpligter sig til, “at han overtager den i Ejendommen indestaaende Prioritet til Husmandskreditforeningen Kr.986 og 94 Øre, samt tilstaar Sælgerinden for Livstid vederlagsfri Benyttelse af et Værelse i Ejendommen.” Ejendomsskyld er vurderet til 3600 kroner

Oles forældre fortaber sig i det uvisse. Han er blevet opdraget hos sin morfar og mormor, fra hvem han jo også overtager ejendommen.

Else Marie Jensen dør i 1937. Hun ligger begravet sammen med sine forældre på Søndre Kirkegård i Glostrup (kan være Oles “ukendte” mor.)

Efter andragende fra Sognefogeden godkender Sjællands Stiftsamt den 15. juli 1925  “at den Umyndige erhverver den nævnte Ejendom paa de i Skødet nærmere anførte Vilkaar”.

Ane Cathrine dør samme år den 12. november og bliver begravet hos Morten på Søndre kirkegård i Glostrup.

Ole bliver gift med Gurri Bergstrøm Christensen født Hansen. Gurri er født den 30.maj 1914 Ole erhverver sig næringsbrev som mekaniker og metalarbejder den 21. marts 1935, og skaber Avedøre Metalvarefabrik.

Ole har altid iflg. Poul Christensen Stevnsbogård “været handicappet af at mangle driftskapital” og han anbefaler og håber at Ole vil opnå at få lånet fra den Suhrske Stiftelses kassererkontor, som han har ansøgt. Poul Christensens rekommandation vedlægges Oles låneansøgning (1957). Tidligere har Ole optaget lån i ejendommen i 1935 og i 1944.

I 1953 er ejendommen vurderet til 19.000 kroner.

Ole og Gurri får 3 børn: Iris Cathrine i 1931, Ruth i 1935 og Ole Martin i 1940.

Den 2. oktober 1973 dør Ole Christensen, og den 13. maj 1992 dør hans kone Gurri.

De ligger begge begravet på Brøndbyøster kirkegård.

Ruth Christensen født 1935

Oles datter Ruth, som har gået i skole og er opvokset i Avedøre bor her stadig. Hun har født 5 børn, hvoraf flere stadig bor i Avedøre, og hun har nu 8 børnebørn.