Historien bag vejnavnet

Resumé

Midt i det moderne Hvidovre kan man gå en tur gennem tiden. Forstadsmuseet har med Historien i Gaden-skilte ved nogle af de gamle veje hjulpet den lokale hukommelse på gled.

- Læs hele historien herunder

Vejnavnenes historie om Hvidovre

De ældste veje, vi kender til i Hvidovre, fandtes allerede i middelalderen, og det var først på den tid, man begyndte at give vejene navne. Navnene voksede frem af det daglige liv, og fortalte en del af byens historie. For eksempel navnet på en person eller en virksomhed, der havde præget lokalmiljøet.
I de nye lysthusudstykninger fra årene omkring 1. Verdenskrig fik de kommende villaveje navne alt efter bestyrelsernes fantasi, og den var ikke altid lige stor. I 1926 blev navngivning af vejene sat i system som et storkøbenhavnsk projekt. Det var nødvendigt, fordi mange af navnene lød næsten ens, og der opstod for mange forvekslinger. Eksempelvis dengang brandvæsenet susede til Øster Allé i Valby, mens huset lystigt brændte ned til grunden i Østerlæ i Vigerslev! Alligevel har man mange steder i byen kunnet bevare den gamle tradition med at lade vejnavnene fortælle historien.

Forstadsmuseet har tidligere udgivet en lille bog om vejnavnene i Hvidovre. I denne artikel har vi gengivet en del af bogens indhold.

Den græske mytologi

Vejnavne med inspiration fra den græske mytologi opstod i begyndelsen af 1920’erne som udslag af datidens interesse for den klassiske oldtid. Mange af disse vejes navne har endelsen ‘Allé’ eller ‘Boulevard’. Det er lidt misvisende betegnelser, da de forudsætter en større anlægsbredde end vejene har samt træbeplantning i begge vejsider.

Udskiftningen

Veje som for eksempel Kløverprisvej og Ladefyldvej knytter sig til udskiftningen fra slutningen af 1700-tallet og henviser til de forventninger, man havde til udskiftningen af godernes bøndergårde.

Landsby-, gård- og marknavne

Endelig er der vejnavne som knytter sig til landsby- og gårdnavne og flere hundrede år gamle marknavne. Marknavne var navne på de dyrkede områder i det gamle landbrug, og mange marknavne er lige så gamle som landsbyerne. Når der ved disse navne er anført U.K. 1779, betyder det, at marknavnet er anført på udskiftningskortet fra samme år. Står der M.B. 1682, angiver det, at marknavnet er angivet i markbogen fra det år.

Lokale kendisser

Et særkende er også veje opkaldt efter kendte lokale personer, som Arnold Nielsens Boulevard og Gungevej.

Almene fænomener

Veje opkaldt efter almene fænomener kan være blomster-, dyre-, fugle- og trænavne, håndværk, industri, strandområder mm.

Vejnavne A-Å
A B C D E F G H I-J K L M N O P R S T U V Z Æ Ø Å

A

Achilles Allé
Achilles var hovedpersonen i det oldgræske epos Iliaden.

Agerbækvej
Efter landsbyen Agerbæk øst for Varde.

Agermosen
Konstrueret marknavn.

Ajax Allé
Ajax, græsk sagnhelt, der deltog i togtet mod Troja.

Aktæons Allé
Aktæon var en græsk jæger, der blev forvandlet til en hjort, fordi han så på gudinden Artemis, mens hun tog bad.

Alkestien
Efter strandfuglen (alk)

Allesøvej
Efter landsbyen Allese nordvest for Odense. Den er undertiden blevet kaldt Allesø.

Allingvej
Efter landsbyen Alling øst for Silkeborg.

Ankermandsvej
Efter den nære beliggenhed ved havnen og stranden.

Antvorskovvej
Efter det tidligere slot Antvorskov syd for Slagelse.

Argos Allé
Argos var i den græske mytologi en kæmpe med 100 øjne. Da han mistede hovedet, blev hans øjne ifølge myten sat på påfuglens hale.

Arnold Nielsens Boulevard
Efter Arnold Nielsen (1872-1942), formand for Hvidovre Sogneråd 1929-42, valgt af Socialdemokratiet. Fra 1901 formand for de københavnske formere og leder af Dansk Formerforbund 1906-34. “Sognekongen” ledede kommunen i en dynamisk udviklingsperiode med nær tilknytning til Thorvald Stauning, Johannes Kjærbøll og Ludvig Christensen. Boede ved sin død på Hvidovre Strandvej nr. 40. Huset er i dag nedrevet.

Avedøre Enghavevej
Enghavevej efter marknavnet Enghauge Diged. M.B. 1682. U.K. 1779.

Avedøregårdsvej
Efter gården Avedøregård.

Avedøre Havnevej
Vej gennem Avedøre til den tidligere planlagte havn.

Avedøreholmen
Tidligere Holmevej. Efter de tidligere holme i Kalveboderne.

Avedøre Stræde
Sidevej til Avedøres gamle landsbygade. Sideveje til de gamle landsbygader kaldtes stræder og hørte under landsbyernes gadejord.

Avedøre Tværvej
Går vinkelret på, d.v.s. på tværs af Byvej.

TIL TOP

 

B

Barløsevej
Efter landsbyen Barløse nordvest for Odense.

Batterivej
Vejen ligger på et areal, hvor der er et batteri, jfr. Fortvænget.

Baunebakkevej
Efter Baunebakkegård. U.K. 1779. Bone Spield og M.B. 1682.

Baunevej
Efter den nærliggende fredede oldtidshøj. Højen blev i ufredstider benyttet til at tænde bavn (bål), når fjenden nærmede sig København gennem Kalveboderne.

Bendstrupvej
Efter landsbyen Bendstrup nordvest for Hillerød. Der er to jyske landsbyer på Randersegnen med samme navn, men vejen ligger i et område med vejnavne efter nordsjællandske landsbyer. Tidligere hed vejen Frejasvej.

Beringgårdsvej
Vejen ligger på jorderne til den tidligere gård Beringgård.

Berners Vænge
Efter Johan Jürgen Berner (1717-94), den første danske landinspektør, der fik bestalling i 1768. I 1770 foretog han separatudskiftning af Flaskekroens jorder, der lå i Hvidovre by. Berner blev senere Sjællands stiftslandinspektør og ledte som sådan den almindelige udskiftning af Hvidovre by i 1779. Han ejede og drev en gård på Frederiksberg. Til denne lod han opføre en stor og smuk hovedbygning, som han og familien boede i. Om sommeren udlejede han værelser til velhavende københavnere til sommerophold. Bygningen er endnu bevaret, det er Ludvigsminde i Allégade 22.

Bibliotekvej
Efter det tidligere bibliotek på Hvidovrevej, nedrevet 1972, som vejen førte forbi.

Birke Allé
Efter birketræet. Ligger sammen med andre veje med trænavne.

Birkendevej
Efter Birkendegård, en herregård øst for Kalundborg.

Bjergagervej
Efter marknavnet Bier Agerne M.B. 1682 og U.K. 1779. Tidligere Solvej.

Bjeverskov Allé
Efter landsbyen Bjeverskov mellem Ringsted og Køge.

Bjørnemosevej
Bjørnemose tilhører navnegruppen, der indeholder fynske bebyggelsesnavne. Bjørnemose er navnet på en hovedgård ved Svendborg.

Bliskær
Konstrueret marknavn. “Blis” er betegnelsen for en lys plet/stribe på et dyrs hoved.

Blochs Allé
Efter M.C. Bloch, der havde en gård i Avedøre ved Køgevejen.

Blytækkerporten
Efter det ældre erhverv, hvor håndværkere udfører og reparerer tage af bly.

Bolystvej
Hentet fra Brahetrolleborg-egnen ved Faaborg på Fyn.

Bonkesvej
Efter en lokal grundejer. Navnet opstod i 1970 i forbindelse med en udvidelse af Hvidovrevej. Kommunalbestyrelsen vedtog navnet Bonkesvej. Julius Bonke (1863-1940) var mælkeforpagter på Holmegård og boede på Hvidovrevej mellem Bolystvej og Egneborgvej.

Borrisvej
Efter landsbyen Borris i Vestjylland, øst for Skjern.

Bredegårds Allé
Navnet stammer fra gården Bredegård som tidligere lå på dette sted. Navne på gårde og markarealer går ofte igen i vejenes navne. På den måde ville man faktisk selv kunne kortlægge store dele af det gamle Hvidovre ved at gå en tur i byen.

Bredholtvej
Efter marknavnet Bredholtz Bierg M.B. 1682 og U.K. 1779.

Bredkær
Konstrueret marknavn.

Brobyvej
Formentlig efter en af de to fynske landsbyer Sdr. og Nr. Broby sydvest for Odense. Vejen hører til gruppen jyske og fynske landsbynavne.

Brombærvænget
Efter bærfrugten.

Brostykkevej
Efter marknavnet Brostøckerne M.B. 1682. I markbogen nævnes en bro med navnet Stat af Broe. Selve broen findes ikke på U.K. 1779, men marknavnene Statters Stumperne og Statters Sløyer. Navnet indgår senere i Stadsrenden.
Tidligere betegnelse: Fra Køgevejen til Bjergagervej: Grønnevej. Herfra til Hvidovrevej: Gammelgårdsvej. Fra Hvidovrevej til Pagteroldvej: Hvidebos Allé, herfra til skellet med Avedøre: Kragholtsbjerg Allé.

Brøndager
Efter marknavnet Brønd Agerne M.B. 1682 og U.K. 1779 (ved Køgevejen).

Brøndbyskel
Efter beliggenheden nær skellet mod Brøndbyøster.

Brøndbyøstervej
Vej fra Holbækmotorvejen gennem Brøndbyøster til Roskildevej.

Bymuren
Efter bebyggelsens karakter og forløb. En 2,5 km lang sammenhængende boligblok, der omslutter Avedøre Stationsby.

Bytoften
Uden historisk hjemmel, men navnet er formentlig valgt under hensyn til beliggenheden af det daværende rådhus for enden af vejen.

Byvej
Vejen fører fra Køgevejen til Avedøre By.

Bødkerporten
Efter ældre erhverv.

Bådmandsvej
Efter den nære beliggenhed ved stranden.

Bårsevej
Efter landsbyen Bårse, vest for Præstø. Tidligere Bjørnsvej.

TIL TOP

 

C

Cathr. Boothsvej
Efter et af Frelsens Hærs betydeligste navne, englænderinden Catherine Booth (1829-90), der var gift med bevægelsens grundlægger William Booth. Hun deltog i det sociale arbejde i Londons slumkvarterer og i missionen ude omkring i verden. Tidligere: Bredegårdsvej, fra Hvidovrevej til Ketilstorp Allé.

Claus Petersens Allé
Efter Claus Petersen (1882-1941), leder af Hvidovre skolevæsen fra 1914 til sin død. Begyndte som førstelærer ved skolen i Hvidovregade og sluttede som inspektør ved Kettevejskolen (nu Sønderkærskolen).

TIL TOP

 

D

Daglykkevej
Efter landsbyen Dageløkke i Nordsjælland, øst for Fredensborg. Tidligere Valkyrievej.

Dalumvej
Efter landsbyen Dalum syd for Odense.

Damsholtevej
Formentlig efter en lille bebyggelse Damsholte huse i Nordsjælland, sydøst for Hillerød, da vejen ligger sammen med veje med navne efter nordsjællandske landsbyer. Tidligere Bragesvej.

Dansborg Allé
Efter Dansborggård, vejen ligger på gårdens tidligere jorder.

Dansvej
Forleddet “Dan” er utvivlsomt taget fra Dansborggård.

Dr. Willesvej
Efter Vilhelm Andreas Wille (1862-1944), trådte som overlæge ind i arbejdet for Frelsens Hær og var fra 1907 udsendt læge for bevægelsens sygehus på Java.

Doras Allé
Årsagen til kvindenavnet Doras forekomst i dette navn kan ikke opspores. Tidligere Falke Allé og Spurve Allé.

Drivkær
Konstrueret marknavn. Forleddet er udsagnsordet “drive” (f.eks. kvæg) med endelsen “kær”.

Dryadevej
Vejen ligger i et kvarter, hvor de fleste veje ellers har navne efter deres beliggenhed ved stranden, efter havets fauna eller efter strandfugle. Navnet forekommer malplaceret. Dryaden var i den græske mytologi en kvindelig træånd.

Dunkær
Konstrueret marknavn. Forleddet “dun” i betydningen “dunhammer” eller måske med sigte til Kæruldens dun.

Dybenskærvej
Efter gården “Dybenskjær”.

Dyrbæk
Konstrueret marknavn. “Bæk” måske under indflydelse af det nærved liggende fra U.K. 1779 kendte Rebæk, se under Rebæk Allé. Forleddet i det konstruerede navn er vel snarest efter navneordet “dyr”.

Dæmningen
Efter sin beliggenhed langs banedæmningen.

TIL TOP

 

E

Ege Allé
Ligger sammen med andre veje med trænavne.

Egevolden
Efter bevoksningen på banevolden.

Egneborgvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen ved Faaborg på Fyn.

Ejby Allé
Efter landsbyen Ejby nordvest for Køge.

Ejstrupvej
Formentlig efter landsbyen Ejstrup, omtrent midtvejs mellem Vejle og Viborg. Vejnavne i dette område indeholder midtjyske landsbynavne.

Elkærvej
Elkær er navnet på flere mindre bebyggelser i Jylland.

Elme Allé
Tilhører gruppen med veje med trænavne.

Eisborgvej
Formentlig efter landsbyen Elsborg syd for Viborg.

Engdalsvej
Se under Engstrand Allé.

Engholm Allé
Se under Engstrand Allé.

Enghøjen
Se under Engstrand Allé.

Enghøjparken
Se under Engstrand Allé.

Engkær
Se under Engstrand Allé.

Engstrand Allé
Et 30 meter bredt areal planlagt som “Strandvej fra København til Køge”, “Automobilvej til Køge”, senere som en indføring af sydmotorvejen til København. Navnet er en konstruktion af “eng” og “strand”. Andre veje indeholder “eng” med tilføjelse af: dal, holm, høj, vænge m.m.

Engstrupgårdsvej
Efter Engstrupgård.

Engstykkevej
Se under Engstrand Allé.

Engvadvej
Se under Engstrand Allé.

Engvænget
Se under Engstrand Allé.

Eriksminde Allé
Efter gården “Eriksminde”.

TIL TOP

 

F

Fagerstedvej
Nogen sikker oprindelse kan ikke påvises. Navnet tilhører samme gruppe som Birkendevej (se herunder) og ligger sammen med denne, en større gård Fagersted findes dog ikke på Sjælland.
Tidligere: Harrestedvej.

Femagervej
Efter marknavnet Femb Agrene M.B. 1682, U.K. 1779. Åsense antal af agre var fem.

Fjeldstedvej
Efter landsbyen Fjeldsted mellem Middelfart og Odense.

Flemmingvej
Efter landsbyen Flemming vest for Horsens.

Fortvænget
Efter det nærliggende fort ved Vestvolden, Køge Landevejs batteri.

Fredtoftevej
Efter landsbyen Fredtofte i Nordsjælland, nordvest for Hørsholm. Tidligere Vidarsvej

Frihedslyst Allé
Se under Frihedsvej.

Frihedsvej
1918 fik det nuværende Strandmarksvej navnet Frihedsvej efter gården “Friheden” efter ansøgning fra grundejerforeningen Strandvang. 1926 ændres navnet til Strandmarksvej. Der var dengang planlagt en parcelhusbebyggelse på gårdens jorder med projekteret vejnet, hvor den gennemgående vej blev benævnt Frihedsvej. Da arealet fik en hel anden bebyggelse (butikscenter, kirke, skole, institution m.m.), bortfaldt de projekterede veje og tilbage af den oprindelige Frihedsvej med relation til gården er nu kun Frihedsvej og Frihedslyst Allé i Avedøre.

Frydenhøjparken
Efter gården “Frydenhøj”.

Frydenhøjstien
Som ovenfor.

Frydenstrands Allé
Ligeledes.

TIL TOP

 

G

Gadestævnet
Efter gadestævne eller bystævne, der i jordfællesskabets tid var betegnelsen for en forsamling af bymændene i en landsby, hvor byens fællesanliggender – bl.a. jordernes fælles drift – blev forhandlet og afgjort. Stævnet afholdtes sædvanligvis på gadejordens største plads, der her i Hvidovre lå i Hvidovregade, hvor Kino senere har ligget, nu hjørnet af Hvidovregade og Vigerslev Allé, ved Toft Sørensens Vænge.

Gl. Køgevej
Landevejen til Køge, anlagt i 1720erne af Kong Frederik IV.

Giesegårdsvej
Efter godset Giesegård øst for Ringsted. Tidligere Mågevej.

Glimvej
Efter landsbyen Glim sydvest for Roskilde. Tidligere Grønnevej.

Grenhusene
Efter bebyggelsens form langs den U-formede vej.

Greve Allé
Efter den sjællandske landsby Greve. Tidligere Tune Allé.

Grundkær
Konstrueret marknavn. Tillægsordet “grund” – fladvandet.

Grustoften
Konstrueret marknavn. Forleddet “grus” kan tage sigte til, at vejen ligger tæt vest for en tidligere grusgrav. Nu Præstemoseskolens friluftsbad.

Grænsevej
Efter sin beliggenhed nær grænsen mod Hvidovre By.

Græsholmen
Konstrueret marknavn.

Grønbækvej
Efter landsbyen Grønbæk mellem Silkeborg og Viborg.

Grønholtvej
Efter landsbyen Grønholt i Nordsjælland, østlig for Hillerød. Tidligere Thorsvej.

Grønkærvej
Grønkær er her et konstrueret navn under indflydelse af Tavlekærsvej (se denne). I samme område findes også Kærstykkevej.

Grønskifte
Efter marknavnet Grøn-Skifter. U.K. 1779.

Guldbærvænget
Guldbær er navn på en plante beslægtet med brombær, hindbær og multebær.

Gungevej
Efter gartneriet “Gungehus” oprettet 1905, nedlagt 1952. Sidste ejer Anders Gunge Nørballe, søn af gartneriets grundlægger. Gunge-navnet har slægten taget med sig fra sin hjemstavn i Sønderjylland.

Gurrevej
Efter Gurre slotsruin vest for Helsingør.

Gørtlerporten
Efter ældre erhverv.

TIL TOP

 

H

Hammerholm
Efter stedets industrier.

H.C. Bojsensvej
Efter lægemissionær H.C. Bojsen (1860-1910), der virkede indenfor Frelsens Hær.

Hectors Allé

Hector er hos Homér Priamo’s søn, som dræbes af Achilles ved Troja.

Hejrevej
Efter strandfuglen.

Heldagervej
Efter landsbyen Heldager, nord for Svendborg.

Helenas Allé
Helena, gift med spartas konge, Menelaos. Hendes bortførelse gav anledning til den trojanske krig.

Hellbergsvej
Emanuel Booth-Hellberg (1864-1909) var officer i Frelsens Hær og gift med en datter af Hærens grundlægger.

Helseholmen
Efter en medicinalfabrik på vejen.

Hesselbjergvej
Efter landsbyen Hesselbjerg på Langeland.

Hjulmagerporten
Efter ældre erhverv.

Hjørnagervej
Efter marknavnet Hiørn-Agrene, der lå ved skellet mod Avedøre. M.B. 1682, U.K. 1779. Tidligere Skovvej.

Holmelundsvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen. Marknavnet Holmestøckerne, M.B. 1682, U.K. 1779. Tidligere Holmegårds Allé.

Homérs Allé
Homér, sagnagtig græsk digter, der tilskrives Iliaden, som handler om den trojanske krig, og Odysséen, der omhandler Odysseus hjemkomst fra Trojakrigen.

Hovager
Hovager – hovedager – senere forpløjning – forager, var den ager, der lå for enden af de øvrige agre, det var stedet, hvor man vendte ploven. Efter endt pløjning blev forageren pløjet på tværs af de øvrige agre – forpløjningen.

Hvidovre Allé
Behøver formentlig ingen forklaring. Allé efter vejens beplantning.

Hvidovre Boulevard
Se ovenfor.

Hvidovre Enghavevej
Enghavevej efter marknavnet Enghauge Diged M.B. 1682, U.K. 1779.

Hvidovregade
Byens ældste gade, har formentlig eksisteret allerede i vikingetiden.

Hvidovregårds Allé
Vejen ligger på Hvidovregårds jorder, hed oprindelig Engvej, men fik sit nuværende navn i 1924 efter ansøgning fra vedkommende grundejerforening. Vejen var beplantet med en dobbelt række træer.

Hvidovre Kirkeplads
Efter beliggenhed ved Hvidovre Kirke.

Hvidovreskellet
Efter sin beliggenhed ved skellet mod Avedøre.

Hvidovre Strandvej
Efter sin beliggenhed ved stranden.

Hvidovre Torv
Torvet er anlagt i sin nuværende form 1952. Det historiske smedejernsgitter er opsat i 1956 og udført af smedemester Poul Hansen, “Samson”, der også har været med til at lave det smukke jernrækværk, der hegner den ukendte soldats grav ved Triumfbuen i Paris, foruden andre arbejder i Frankrig og Amerika.

Hvidovrevej
Vejen er i sin nuværende udstrækning opstået i 1930’erne ved at forbinde den daværende Hvidovre Torvevej i nord (Mellem Roskildevej og Hvidovre Torv) med Mellemdigsvej (tidligere betegnelse for Hvidovrevej fra Hvidovregade til Køgevejen) med en ny vej vest for den gamle landsby. Hele strækningen fik da navnet Hvidovrevej efter det område vejen fører igennem.

Hædersdalvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen.

Højstensvej
Se under Høvedstensvej.

Høvedstensvej
Efter Hövedstensgården. Marknavnet Høyesteens-Agrene M.B. 1682, U.K. 1779. Højsten kan muligvis tage sigte til rejste stenmindesmærker.

Hårslevvej
Efter landsbyen Hårslev på Fyn, syd for Odense.

TIL TOP

 

I-J

I.C. Lembrechts Allé
Efter grosserer Johannes Carl Lembrecht (1858-1926), der ejede Beringgård fra 1901 til sin død. Lembrecht drev oversøisk handel med smør.

Idrætsvej
Efter sin beliggenhed – fører forbi stadion. Den nordligste del hed oprindelig Risbjergvej, den sydligste Solvej og der imellem Grønnevej, senere fik vejen navnet Høgevej.

J.G. Smiths Allé
Efter Jens Gottfred Smith, der i 1901 købte Stengården og “Eriksminde” og ejede begge gårde til sin død i 1919, han var direktør for mejeriet “Trifolium”.

Immerkær
Hentet fra Brahetrolleborgegnen.

Industriholmen
Efter stedets industrier.

Isterødvej
Efter landsbyen Isterødi Nordsjælland. Tidligere Baldersvej.

Jernholmen
Efter stedets industrier.

TIL TOP

 

K

Kalkager
Fik dette navn, da der her ikke var langt ned til kalken. Langs den sydlige side af Lodsvej har ligget et kalkværk – Vestre Kalkværk, der ejedes af grev Danneskjold-Samsøe, værket blev nedlagt i sidste halvdel af 1800-tallet.

Kanalholmen
Efter beliggenheden ved afvandingskanalen.

Karetmagerporten
Efter ældre erhverv.

Karise Allé
Efter landsbyen Karise vest for St. Heddinge.

Karlebovej
Efter landsbyen Karlebo i Nordsjælland. Tidligere Ægirsvej.

Kastanienborgvej
Efter gården “Kastanienborg”.

Ketilstorp Allé
Ketill: Bebyggelsesnavn. Navnet forekommer hyppigt, idet Ketil indgår i ca. 20 navne med endelsen –torp forskellige steder. Kæthilstorp – Ketilstorp er bl.a. navn på en tidligere gård (hovedgård) i Vig sogn i Odsherred her på Sjælland – nu landsbyen Kelstrup. Ketill er almindeligt i Norge, Island og Sverige og er tidligt almindeligt i England. Tidligere Hvidebo Sidealle.

Kettegård Allé
Efter Kettegård. Var en del af den ældste landevej fra København til Køge. Af postale grunde udskilt fra Kettevej.

Kettevej
Efter marknavnet Kiettager-Aas M.B. 1682, U.K. 1779. 1926 besluttede Hvidovre sogneråd at føre Avedørevej tilbage til sit gamle navn Kettevej.

Kirkebroen
Efter marknavnet Kirkebro Sløyen M.B. 1682, U.K. 1779. Sløyen betegner en mindre engstrækning.

Kirkebroen
Efter marknavnet Kirkebro Sløyen M.B. 1682, U.K. 1779. Sløyen betegner en mindre engstrækning.

Kirkegade
Fik sit nuværende navn ved anlægget af Holbæk-motorvejen. Var tidligere en del af Hvidovregade. Det var oprindelig tanken at kalde vejen Risbjerg Kirkevej, men man fandt navnet for langt og enedes om benævnelsen Kirkegade, da kirkevej bl.a. findes i Dragør og Tåstrup

Klardam
Konstrueret marknavn.

Klovborgvej
Efter den jyske landsby Klovborg sydøst for Nr. Snede.

Klydevej
Efter strandfuglen.

Kløverprisvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen.

Konkylievej
Efter havets fauna. Tidligere Parkvej.

Koralvej
Efter havets fauna. Tidligere Kalvebodvej.

Korshøjvej
Korshøj og Rishøj (se denne) danner en lille gruppe i området med jyske og fynske landsbynavne. Begge er højnavne, som findes talrige steder i landet, undertiden brugt sekundært om bebyggelser.

Kostenborgvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen.

Krebsevej
Efter havets fauna. Tidligere Strandby Tværvej.

Krogholtsvej
Efter marknavnet Krogholtz-bierig. M.B. 1682, U.K. 1779. Ligger på jorderne til Krogholtsbjerggård.

Krogstens Allé
Efter marknavnet Krogesteens Agre. M.B. 1682. U.K. 1779. Tidligere Stengårdens Allé.

Kvistgårdsvej
Efter bebyggelsen Kvistgård i Nordsjælland vest for Espergærde. Tidligere
Heimdalsvej.

Kystholmen
Efter beliggenheden langs kysten ved Avedøreholmens dæmning.

Kærbyholm
Kærby er navn på jyske, fynske og sjællandske lokaliteter.

Kærgårdsvej
Efter gården Kærgård.

Kærmark
Konstrueret marknavn.

Kærstykkevej
Konstrueret navn. Se i øvrigt under Grønkær.

TIL TOP

 

L

Ladefyldvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen.

Landlystvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen.

Langerødvej
Efter landsbyen Langerød i Nordsjælland øst for Fredensborg. Tidligere Mjølnersvej.

Langhøjvej
Efter den nærliggende fredede oldtidshøj Langhøj.

Langkildevej
Langkilde, fynsk bebyggelsesnavn (gårdnavn).

Langstrupvej
Efter landsbyen Langstrup i Nordsjælland sydøst for Fredensborg. Tidligere
Sleipnersvej.

Langåvej
Langå, landsby på fyn mellem Nyborg og Svendborg, og i Jylland, sydvest for Randers.

Lellinge Allé
Efter landsbyen Lellinge mellem Ringsted og Køge.

Lerbjergvej
Landsbyen Lerbjerg ligger i Kirke Hvalsø sogn, sydvest for Roskilde, men da vejen ligger i området “nordsjællandske bebyggelsesnavne” må navnet snarere tage sigte til Lerbjerggård sydøst for Fredensborg. Tidligere Hermodsvej.

Lindelundsvej
Efter lokaliteter i Brøndbyøster.

Lodsvej
Efter de tidligere lodshuse, der lå ved vejen.

Lunagervej
Efter en lavere (lunere) liggende ager. Tidligere Danasvej.

Lysholmsvej
Efter gården “Lysholm”.

Lønborgvej
Efter den jyske landsby Lønborg vest for Skjern.

TIL TOP

 

M

Mandholmen
Efter marknavnet Mandholmen M.B. 1682, U.K. 1779. Ordet mand forekommer ofte i navne på steder, hvor en eller flere mænd har mistet livet eller er blevet gravlagt.

Markleddet
Da vejen fører til området, med de hovedsagelig fiktive marknavne, er det formentlig disse, der har givet anledning til navnet.

M. Bechs Allé
Efter Magnus Theodor Bech (1886-1958), der var forpagter og senere ejer af Bakkegården. Bech var formand for konservativ vælgerforening, medlem af sognerådet 1929-39 og senere skatterådsmedlem.

Menelaos Boulevard
Menelaos, græsk sagnhelt. Spartas konge, gift med Helene. Iliaden skildrer hans bedrifter i togtet mod Troja. Tidligere Trojas Boulevard.

Michael Berings Vang
Efter den københavnske urtekræmmer Michael Ditlev Bering, der ejede Beringgård (1849-52).

Multebærvænget
Efter bærfrugten.

Muslingevej
Efter havets fauna. Tidligere Grænsevej.

Møllehøjvej
Efter markhavnet Møllehøys Agere. M.B. 1682, U.K. 1779.

Mørups Allé
Mørup kan være efter herregården af samme navn mellem Ringsted og Sorø. Mere sandsynligt er det dog at navnet Mørup sigter til en lokal grundejer, idet genetivsformen er et indicium, der peger mod personbetegnelse.

Mågevej
Efter strandfuglen.

TIL TOP

 

N

Naverporten
Navnet hører sammen med navne, der indeholder ældre erhvervsbetegnelser. En nav (flertal naver) var imidlertid ikke nogen erhvervsbetegnelse, men betegnelse for en rejsende håndværkssvend fra Skandinavien.

N. Bonavents Allé
Efter Niels Bonavent (1843-1933), ejer af Åstrupgård fra 1881 til sin død. Vejen opstod i begyndelsen af 1920rne på ejendommens jorder.

Neergårds Allé
Efter Johan Vilh. de Neergård, der ejede Bredahlsgården 1896-98.

Nestors Allé
Nestor, græsk sagnkonge, rådgiver under togtet mod Troja.

Nordholmen
De nordligste af 3 mindre, tværgående veje.

Nordkærvej
Vejens nordside ligger i skellet mod Rødovre. Harrestrup å løber lige ved, og området har muligvis tidligere været fugtigt, kæragtigt.

Nordlundsvej
Efter handelsgartneriet “Nordlund” i Avedøre.

Ndr. Kystagervej
Efter ansøgning fra vedkommende grundejerforening ændres navnet i 1923 fra Strandstien til Kystvej, der i 1940 ændres til Kystagervej efter aftale mellem kommunen og fællesudvalget. Blev delt i en nordlig og sydlig del ved den planlagte indføring af sydmotorvejen i København og benævnes Ndr. Kystagervej og Sdr. Kystagervej.

Nordvang
M.B. 1682. Norder-vang, betegnelse for den nordlige del af Hvidovre byjord.

Nymarksvej
Nymarken er en almindelig betegnelse for nyopdyrket jord, f.eks. af tidligere overdrev.

Næsborgvej
Efter den jyske landsby Næsborg øst for Løgstør.

Nørbyholm
Nørby forekommer et par steder i Jylland som landsbynavn.

Nørremarksvej
Konstrueret marknavn, vejen, der fører ud til “den jord, der ligger nordligst i byjorden”.

TIL TOP

 

O

Odysseus Allé
Odysseus, græsk sagnkonge. Konge af Italia. Hovedpersonen i Odysseen.

Oppegårdsvej
Oppegård i Norge er en forstad til Oslo, som blev den tredje venskabsby i 1957. Med sine 23.000 indbyggere er den lidt mindre end Hvidovre, men har mange af de samme ressourcer og udviklingsfelter. Særligt vægtes balancen mellem kultur og natur i den levende by.

Oremandsvej
Vejen ligger i gruppen af gamle hovedgårdsnavne. Oremandsgård ligger syd for Præstø.

Orfeus Allé
Orfeus var i den græske mytologi en berømt sanger. Han fik af underverdenens dronning lov til at bringe sin afdøde hustru Eurydike tilbage til jorden på den betingelse, at han ikke måtte se sig tilbage, men ved underverdenens port kunne han ikke længere holde stand, men vendte sig om, og Eurydike forsvandt for evigt i underverdenen.

TIL TOP

 

P

Pagteroldvej
Vejen ligger i gruppen af gamle hovedgårdsnavne. Pagterold er navnet på en gård mellem Skibby og Skuldelev i Nordsjælland.

Paradisvej
Efter Paradislejren, en baraklejr ved fæstningsvolden, hvor indkaldte til sikringsstyrken boede under 1. Verdenskrig.

Parallelvej
Ligger parallelt med Køgevejen, blev anlagt i sin nuværende udstrækning for at få så få overkørsler til Køgevejen som muligt.

Paris Boulevard
Paris, søn af Trojas konge Priamos. Efter hans bortførelse af Helena fulgte det græske togt og Trojas fald.

Perlevej
Efter havets fauna.

Planteheldvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen.

Plovheldvej
Ligeledes.

Poppel Allé
Ligger i gruppen med veje med trænavne.

Porsdam
Konstrueret marknavn.

Pottemagerporten
Efter ældre erhverv.

Priamos Allé
Priamos, græsk sagnkonge af Troja. I Iliaden skildres hans færd til Achilles for at få Hectors lig udleveret.

Præstemosen
Efter marknavnet Præste Mose. M.B. 1682, U.K. 1779. Arealet har formentlig engang været i gejstlig eje. Navnet er i så fald et håndgribeligt minde om kirkens fordums rigdom på jordisk gods.

TIL TOP

 

R

Rebslagerporten
Efter ældre erhverv.

Rebæk Allé
Rebæk efter marknavnet Rebeeks Enge. U.K. 1779.

Rebæk Plads
Se ovenfor.

Rebæk Søpark
Ligger nær Rebæk sø. Se i øvrigt under Rebæk Allé.

Risbjerggårds Allé
Efter gården Risbjerggård. Det nuværende stuehus er opført 1878, blev 1921 indrettet til restaurant, lokalt samlingssted, ejes af Hvidovre kommune. Vejen ligger på gårdens tidligere jorder. Marknavnet Riisbjerg Agre M.B. 1682, U.K. 1779.

Risbjergvej
Se under Risbjerggårds Allé. Tidligere Grønnevej.

Risbro
Formentlig konstrueret navn, første stavelse af Risbjerg og første stavelse af Brostykkevej.

Risholmen
Konstrueret marknavn. Ris betyder “krat”.

Rishøjvej
Se under Korshøj.

Rodalvej
Hentet fra Brahetrolleborgegnen.

Rosenhøj
Efter den tidligere havekoloni af samme navn.

Rosmosevej
Efter Rosmosegård. Vejen ligger på gårdens tidligere jorder.

Rudbølvej
Efter den sønderjyske landsby Rudbøl, sydvest for Tønder, nær landegrænsen.

Rylevej
Efter strandfuglen.

Rødvig Allé
Efter landsbyen Rødvig på Stevns. Tidligere Vallø Allé.

Rønsholtsvej
Navnet Rønholt forekommer flere steder i landet som navn på flere mindre bebyggelser. Det er dog mere nærliggende at antage, at navnet tager sigte på en lokal grundejer, da genetivformen er et indicium, der peger mod personbetegnelse.

Rønnebærvej
Efter bærfrugten.

TIL TOP

 

S

Sadelmagerporten
Efter ældre erhverv.

Sandholtvej
Sandholt, fynsk bebyggelse bl.a. nord for Fåborg. Vejen ligger sammen med andre veje med fynske landsbynavne.

Schradersvej
Opkaldt efter Carl Emil Voss Schrader (1848-1928), der havde Beringgård i forpagtning fra 1881-1918.

Sjølundsvej
Efter landsbyen Sjølund syd for Kolding.

Skelbrovej
Ligger nær skellet mod Brøndbyøster.

Skelkær
Se ovenfor.

Skippervej
Efter den nære beliggenhed ved den daværende Hvidovre havn ved enden af Lodsvej og efter erhverv betinget heraf.

Skærbækvej
Vejen er navngivet i Rødovre efter stationsbyen Skærbæk syd for Ribe.

Smøgen
Smøge=gyde eller stræde, betegner en smal vej, se under Avedøre Stræde.

Sognegårds Allé
Efter den kommunale institution “Sognegården”, der oprindelig skulle være anvendt som sognegård, men anvendelsen blev ændret til institution (børnehjem, vuggestue).

Solagervej
Hvidovre sogneråd havde i 1934 vedtaget navnet Holmekærvej, men efter anmodning og uden nogen begrundelse fra vedkommende grundejerforening, ændredes navnet til Solagervej, dannet af sol(skin) med relation til Lunagervej (se denne).

Sollentuna Allé
Efter den svenske by Sollentuna, nordvest for Stockholm. Sollentuna i Sverige blev Hvidovres første venskabsby i 1950. Vore to byer har en del til fælles. Sollentuna er en forstad til Stockholm med 57.000 indbyggere og en historie, der også strækker sig tilbage til bronzealderen. Ligesom her er der stor variation i byggeri, kulturliv og befolkning.

Spurvegården
Ikke vej, men en bebyggelse på en del af jorden til den tidligere Spurvegård.

Spurvehøjvej
Efter gården “Spurvehøj”.

Stamholmen
Kvarterets stamvej eller hovedvej.

Stampen
Stampen ligger sammen med Bredegårds Allé, se denne, på jorden til den tidligere Bredegård. Da Stampen også ligger i gruppe med særprægede navne efter store sjællandske gårde, sigter navnet muligvis til den velkendte lokalitet Stampen ved Mølleåen.

Stavnsbjergvej
Efter Stavnsbjerggård.

Stendam
Konstrueret marknavn.

Stenstykkevej
Efter marknavnet Steens-Stykker. M.B. 1682, U.K. 1779. Tidligere Bøgevej.

Stentoftevej
Den nære beliggenhed af kalksten, se under Kalkager.

Stevnsbovej
Efter Stevnsbogård.

Stillidsvej
Efter havens fugl, andre vejnavne i kvarteret efter fugle er senere blevet ændret: Falkevej, Høgevej m.fl. Stillidsvej er den eneste, der overlevede.

Storegade
Tidligere Avedøres gamle landsbygade – byens gadejord. Se under Avedøre Stræde. Kun to gamle vejnavne i Hvidovre kommune ender på “gade”. Forklaringen er, at Hvidovregade og Storegade er de to gamle landsbygader, der stadig kroger sig igennem byen og minder os om anderledes tider og tempo. I landsbyer har man altid haft gader og stræder, hvorimod veje var dem der krydsede igennem det åbne land.

Strandbovej
Efter den nære beliggenhed ved stranden. Tidligere Strandørevej.

Strandby Allé
Se under Strandbovej.

Strandbyparken
Se under Strandbovej.

Strandegårdsvej
Efter Strandegård, der lå ved Lodsvej.

Strandesplanaden
Forlængelse af den i Vallensbæk og Brøndby kommune liggende vej af samme navn.

Strandhavevej
Se under Strandbovej.

Strandholm Allé
Se under Strandbovej.

Strandlyst Allé
Ligeledes.

Strandløbervej
Efter strandfuglen.

Strandmarksvej
Efter marknavnet Strand-Marken. U.K. 1779. Tidligere Frihedsvej, se i øvrigt under denne.

Strandskadevej
Efter strandfuglen.

Strandvangen
Se under Strandbovej.

Strandvangsvej
Ligeledes.

Strøbyvej
Efter landsbyen Strøby sydøst for Køge. Tidligere Hjalmarsvej.

Stråkær
Konstrueret marknavn. Strå: Stængel af korn eller græs.

Svendebjergvej
Efter Svennebjerggård. M.B. 1682. Svennebjerg Agre.

Sydholmen
Den sydligste af 3 mindre, tværgående veje.

Sydkærsvej
Efter marknavnet Synderhøys Kær Eng, MB. 1682, lå omtrent hvor Sønderkærskolen nu ligger. Herfra udgår Sønderkær og fra denne fører Sydkærsvej nær ved skellet mod Vigerslev – Harrestrup å. Navnet har sandsynligvis relation til Nordkærvej, ved skellet mod Rødovre. Tidligere betegnelse: nordligste del Bøgevej, sydligste: Odinsvej, derimellem: Mosevangs Allé.

Søbyvej
Søby er navnet på landsbyer i Jylland, på Ærø, Tåsinge og Fyn. Det hører til de navne, der kan dannes, når og hvor betingelserne er til stede, her beliggenheden i nærheden af stranden.

Søliljevej
Efter havets fauna og betegnelse for blomsterlignende pighud (navnet altså også efter plante).

Sønderkær
Efter gården “Sønderkær”. Navnet blev i 1955 ændret fra Kettevej til Sønderkær.

Sdr. Kystagervej
Se Ndr. Kystagervej.

Søstjernevej
Efter havets fauna. Tidligere: Lille Strandvej.

Søstrand Allé
Efter beliggenheden ved stranden.

Søvangsvej
Se under Søstrand Allé.

TIL TOP

 

T

Tavlekærsvej
Efter marknavnet Tavlekiærs Agre. M.B. 1682. U.K. 1779. Har givet anledning til dannelse af navne indeholdende ordet “kær” i området. Tidligere Flintevej.

Ternevej
Efter strandens fugl.

Theseus Allé
Theseus, den græske halvø Attikas nationalhelt.

Thorshøjvej
Vejen ligger i området, der har navne efter gamle hovedgårde og syd for Hornbæk ligger en ret stor gård Thorshøjgård.

Tibberupvej
Efter landsbyen Tibberup i Nordsjælland, nordvest for Humlebæk. Tidligere Gimlesvej.

Tistrupvej
Efter landsbyen Tistrup i Vestjylland, nordøst for Varde.

Toft Sørensens Vænge
Efter Ole Toft Sørensen, Hvidovres sognerådsformand 1943-52, borgmester 1952-58.

Toftemosevej
Efter marknavnet Toffte Mose Aasen. M.B. 1682. U.K. 1779.

Torndalsvej
Efter gården “Torndal”.

Torstensvej
Efter Torstensgården. Marknavnet Tor Steenen. M.B. 1682. U.K. 1779. Tordensten, “der mentes at falde ned med lynet og beskytte mod torden eller trolde”. Tidligere Valhalsvej.

Tranevej
Efter strandens fugl.

Trædrejerporten
Efter ældre erhverv.

Træholmen
Konstrueret marknavn.

Tureby Allé
Efter landsbyen Tureby nordøst for Haslev.

Tusbyvej
Venskabsvejen til Tuusula i Finland blev banet i 1955. Dengang hed byen Tusby, hvilket forklarer, hvorfor vejen hedder Tusbyvej og ikke Tuusulavej. Tuusula er Finlands “Skagen” med smuk natur og rigt kunstnerliv, men også en moderne by i udvikling med ca. 30.000 indbyggere.

Tvingsager
Efter marknavnet Tvings Agrene. M.B. 1682. U.K. 1779. Betydningen er sikkert “indsnævring” eller indhegning.

Tværskovvej
Efter landsbyen Tværskov vest for Odense.

TIL TOP

 

U

Ulfborgvej
Efter landsbyen Ulborg nord for Ringkøbing. Tidligere Egholmsvej.

Ulsevej
Efter landsbyen Ulse, sydøst for Haslev. Tidligere Lærkevej.

Ulstrupvej
Landsbynavn. Her formentlig efter landsbyen Ulstrup nordvest for Horsens.

TIL TOP

 

V

Valorevej

Efter landsbyen Valore nordvest for Køge. Tidligere Ørnevej.

Valseholmen
Efter områdets industri.

Vedbyholm
Landsbynavnet Vedby forekommer flere steder i Danmark.

Vesterkærsvej
Et navn Vesterkær har ikke kunnet påvises i Avedøre. Med hensyn til, at navnet muligvis kan sigte til en lokal grundejer, se tilsvarende under Mørups Allé.

Vesterskel
Vejen ligger i kommunens vestlige del nær skellet mod Brøndbyøster.

Vestkærs Allé
Fører mod vest fra Sydkærsvej. Tidligere Enghave Allé.

Vestre Strandvej
Den vestre vej til Avedøre Strand.

Vibevej
Efter strandfuglen.

Vigerslev Allé
Vejen fører fra Hvidovre bl.a. gennem Vigerslev.

William Boothsvej
Efter William Booth (1829-1912), grundlægger af Frelsens Hær.

Vojensvej
Efter landsbyen Vojens vest for Haderslev.

Voldgaden
Vejen fører langs Vestvolden.

Voldgårdsvej
Se under Lindelundsvej. Den nære beliggenhed af Vestvolden kan også have givet anledning til navnekonstruktionen.

Voldvej
Vejen fører mod Vestvolden, var oprindelig planlagt som en fortsættelse af Engstrand Allé som et led i den projekterede sydlige motorvejs indføring i København.

Vængemosevej
Antagelig efter bebyggelsen Vængemose nord for Svendborg, da vejen ligger sammen med veje med fynske landsbynavne.

TIL TOP

 

Z

Zeus Boulevard
Zeus, den ypperste af Olympens guder. Før 1929 Skelgårdsvej.

TIL TOP

 

Æ

Æneas Allé
Æneas, sagnhistorisk trojaner, der blev romerfolkets stamfader.

Ærtebjergvej
Et af byens sjoveste vejnavne som nok kan sætte fantasien i gang hos børn og barnlige sjæle. Navnet stammer fra det gamle marknavn “Ertebierig”, som står anført i markbogen fra 1682. Der ender sporet og historien om ærtebjerget må vi således selv blive ved med at tænke os til.

TIL TOP

 

Ø

Ørager
Efter marknavnet Øragrene. M.B. 1682, U.K. 1779.

Ørumvej
Landsbynavnet Ørum, her formentlig efter landbyen Ørum sydvest for Thisted.

Østre Strandvej
Den østre vej til Avedøre strand.

TIL TOP

 

Å

Åmarksvej
Ligger på tidligere engareal ved Harrestrup å, se under Engstrand Allé.

Åstrupgårdsvej
Efter Åstrupgård, vejen ligger på ejendommens tidligere jorder. Tidligere Åstrupvej.

TIL TOP