Avedøre Grundejerforenings historie

Resumé

Avedøre Grundejerforening blev stiftet den 10. februar 1908, med gårdejer Chr. Christensen som formand, og gårdejer P.O. Pedersen som næstformand. Grundejerforeningens første love blev vedtaget samme dag, og foreningens formål lød blandt andet på, at de skulle hjælpe med forbedringer af de lokale forhold i Avedøre gennem henstillinger til Sognerådet og opstille kandidater til kommunalvalget. Gennem årene har foreningen haft mange forskellige gøremål vedrørende forholdene i lokalområdet. Udover de politiske opgaver, har Grundejerforeningen også afholdt fastelavnsfester og andre arrangementer for børn såvel som voksne, og været aktive indenfor dilettantområdet med bl.a. opførelsen af Morten Korch’s ”Det Gamle Guld”.

- Læs hele historien herunder

 Af Kjeld Storm Laursen, januar 2002

Grundejerforeningen stiftes

Avedøre Grundejerforening, som er Avedøres ældste grundejerforening, blev stiftet den 10. Februar 1908. I den originale, håndskrevne protokol står der, i forbindelse med Grundejerforeningens tilblivelse følgende:

” Ved et Møde, som i Slutningen af Aaret 1907 afholdtes i Avedøre Skole, blev der af flere Beboere fremsat Forslag om at danne en Grundejerforening for Avedøre. Forslaget vandt Bifald, og efter nogen Drøftelse enedes man om at vælge nogle Mænd til at undersøge, paa hvilket Grundlag saadanne Foreninger andre Steder være stiftede.”

” Den 17′ Jan. 1908 afholdtes saa efter disse Mænds Indbydelse et nyt Møde i Avedøre Skole.
Udvalget gjorde Rede for sine foretagne Undersøgelser, og Foreningen blev stiftet med et foreløbigt Medlemstal af 14.
Mødets deltagere var 15 fra By og Mark. Til Bestyrelsen valgtes ved skriftlig Afstemning 5 Medlemmer og til Suppleanter 2, nemlig:

Til Bestyrelsen:
Gaardejer Chr. Christensen med 13 stemmer
Cort Pedersen med 12 stemmer
P.O.Pedersen med 11 stemmer
Husejer J.P.Hansen med 10 stemmer
Lærer R. Svinding med 9 stemmer

Til Suppleanter:
Gaardejer S.P.Eriksen med 8 stemmer
Husejer H.P.Larsen med 5 stemmer.”

Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde som blev afholdt den 21. Januar 1908 konstituerede bestyrelsen sig med gårdejer Chr. Christensen som formand, med gårdejer P.O.Pedersen som næstformand, med husejer J.P.Hansen som kasserer og med lærer R. Svinding som sekretær.

Grundejerforeningens første love blev vedtaget på generalforsamlingen den 10 februar 1908 med bl.a følgende formålsparagraf:

“Foreningens Formaal skal være:
– Gennem Andragender og Henstillinger til Sogneraadet at virke for Forbedringer af de lokale Forhold i Avedøre.
– at opstille Kandidater til kommunale Valg og
– at arbejde på Gennemførelsen af, hvad der i øvrigt kan have fælles Interesse for Beboerne.”

Det fremgår af den sirligt førte protokol at Avedøre Grundejerforening igennem tiderne har været en velfungerende forening, der for et beskedent medlemskontingent har formået løbende at leve op til foreningens love og herunder afholdelse af de årlige generalforsamlinger.

Grundejerforeningens betydning for lokalsamfundet

Ligeledes fremgår det af protokollen at foreningen i sit oprindelige virke, har haft mange forskelligartede gøremål vedrørende forholdene i lokalområdet.

Således fremgår det, at foreningen særdeles aktivt har deltaget ved opstilling af lokale kandidater til sognerådet, har afholdt fastelavnsfester og lignendel for børnene i området samt arrangeret skovture for såvel børnene som for de voksne medlemmer.

Foreningens medlemmer har også været aktive indenfor dilettantområdet og således bl.a været involveret i opførelsen af Morten Korch’s “Det Gamle Guld” med oversergent Markhøj fra Avedørelejren som instruktør og med prolog ved handelsgartner I.V. Caspersen.

At bestyrelsen har levet op til, “Gennem Andragender og Henstillinger til Sogneraadet at virke for Forbedringer af de lokale Forhold i Avedøre” fremgår tydeligt af bl.a følgende uddrag af den førte korrespondance med myndighederne gennem tiden:

1908

“Den 6′ Octbr. 1908 indsendte Bestyrelsen følgende Andragende til Glostrup Sogneraad:

Da Belysningsvæsenet i Avedøre fra 1. Octbr. Er overtaget af Avedøre Grundejerforening, tillader man sig herved ærbødigst at ansøge Det ærede Sogneraad om som hidtil at bevilge et Beløb til Gadebelysningen i Avedøre. Der blev i Fjor bevilget 60 Kr. Denne Sum er imidlertid ikke tilstrækkelig naar Beboerne skal have nogen virkelig gavn af Gadebelysningen.

I Fjor var Lygterne kun tændt i 4 Maaneder fra 6 – 9 Aften, Hverdage og om Søndagen til Kl. 10 i de mørke Aftener, og Dermed var Pengene opbrugte.

Vi ville gerne have saa mange Penge til Raadighed, at Lygterne kunne tændes ved Mørkets Frembrud og brænde til Kl. 10 om Hverdage og til Kl. 11 om Søndagen i 5 Maaneder; men da hertil jo ikke alene kræves mere Petroleum, men ogsaa en forhøjet Betaling til Lygtetænderen, beder vi Sogneraadet bevilge Summen med en tilsvarende Forhøjelse.

Herpaa har Formanden under 20 Octbr. Modtaget følgende imødekommende Svar.

Glostrup Sogneraad d. 15. Octbr. 1908.

I Anledning af Deres paa Avedøre Grundejerforenings Vegne fremsendte Andragende om forhøjet Tilskud til Gadebelysningen i Avedøre, skal man tillade sig at meddele, at Sogneraadet hertil har bevilget 75 kr i Stedet for de hidtil ydede 60 Kr aarligt.

P.S.V
Fr. Sørensen
Formand”

1914

Den 20 marts 1914 afsendes følgende skrivelse til Glostrup Sogneraad.

“Avedøre Grundejerforening henstiller herved til det Ærede Sogneraad, at der fra Vejfarende i Avedøre er klaget over, at der ved Vejen som fører fra Avedøre By mod Syd ved Tækkemand P. Larsen Have er et meget skarp sving tilvokset med Træer og høj Tjørnehæk saa Vejfarende aldeles ikke kan se om nogen færdes dem imod. For at afhjælpe nævnte Forhold, andrages der om paa Kommunens Bekostning at faa Træerne beskaarne, Tjørnehækken afskaaren og anbrunget et Staaltraadshegn.
Ærbødigst
P.B.V
Jens F. Jørgensen”

Grundejerforeningen fortsætter herefter sin flittige korrespondance med de forskellige myndigheder vedr. bl.a diverse vejproblemer, vedr. mund og klovsyge, osv.

Den 30. april 1914 tilskrives Politimesteren i Kjøbenhavns Amt Søndre Birk vedrørende problemer som følge af det stigende antal militære automobiler, herunder navnlig de store “Proviantvogne”, der færdes paa Avedøres smalle veje til stor gene for de lokale beboer.

1915

Den 18 Januar 1915 tilskrives Overkommandoen vedr. regulering af den paatvungne indkvartering af soldater til “Sikringsstyrken”.

1916

I Juli 1916 tilskrives Glostrup Sogneraad vedrørende indstilling af medlemmer til et nyoprettet Husleje Nævn og således fortsætter korrespondancen flittigt i årene fremover.

Eksempler på Grundejerforeningens aktiviteter fra 1940 og frem

I perioden 1940 – 1945 er Grundejerforeningen, på trods af besættelsen, fremdeles aktiv og foruden de årlige generalforsamlinger gennemfører man stort set alle de traditionelle sociale arrangementer som dilettant, fastelavnsfester, skovture o.l, og fra et Andespil som blev afholdt på

1942

Frihedskroen den 17 december 1942 kan man læse følgende i protokollen:

“Andespil afholdt på Frihedskroen den 17 december 1942 med gevinster. 4 Ænder, 3
Oksestege, 3 Kalvestege og 1 Flaske Export Akvavit samt det fornødne antal
Trøstpræmier (cerutter og cigaretter). Gennemgaaende spil 2,50, enkeltplader 0,35.
Derefter dans til 2 mands orkester 21-01.”

Den 29 december 1942 blev der afholdt juletræsfest på Frihedskroen.

1945

Ved Foreningens generalforsamling den 7 juni 1945 blev det besluttet at anbringe en mindesten ved gadekæret i landsbyen med inskription “Til minde om Danmarks Befrielse den 5. Maj 1945”. Den store sten, som er fundet på Kastanienborgs jorde, kan den dag i dag beses på plænen ved Avedøre Gadekær.

1959

Den 18 januar 1959 fejrede Grundejerforeningen sin 50 års fødselsdag ved en stor fest på Restaurant Byparken i Glostrup.

1983

Den 17 januar 1983 fejrede man 75 års dagen ved en fest i Avedøre skole og den 16 januar 1988 fejrede man 80 år ligeledes i Avedøre skole.

1993 og 1998

Den 17 januar 1993 og den 17 januar 1998 fejrede man foreningens henholdsvis 85 og 90 års fødselsdag ved fest i den gamle skole i Avedøre Landsby.

Grundejerforeningen Nu og i Fremtiden

Avedøre Grundejerforening kan således om få år fejre sin 100 års fødselsdag.

I takt med den udvikling der har fundet sted i samfundet og herunder ikke mindst i Avedøre, har det selvsagt været nødvendigt at revidere foreningens love og dette er sket løbende ved ændringer vedtaget af generalforsamlingerne i 1928, 1936, 1951, 1961, 1963 og senest den 6 april 1989.

Avedøre Grundejerforening lever fortsat i bedste velgående med et medlemstal på ca. 50 husstande fordelt over hele Avedøre området. Bestyrelsen er p.t sammensat af 1 kvinde og 4 mænd. Undertegnede har været foreningens formand siden 1986.

Avedøre Grundejerforening fungerer stadigvæk som medlemmernes talerør og som kontaktled til diverse offentlige myndigheder. Korrespondancen er blevet væsentlig reduceret og foruden de regelmæssige bestyrelses- møder samt den årlige generalforsamling der afholdes hvert år i foråret, er der i dag af sociale arrangementer kun det årlige andespil tilbage. Også Avedøre Grundejerforening lider under konkurrencen fra TV o.l.

2001

Af referatet fra foreningens seneste generalforsamling der blev afholdt tirsdag den 6. marts 2001 fremgår det, at bestyrelsen i det forløbne år har beskæftiget sig med emner som: Ræveplagen, renovation, renligholdelse af de lokale veje samt planlagte ændringer i den lokale busdrift.

Møde med det lokale politi vedr. bl.a nabohjælp samt møde med Fællesrepræsentationen vedr. bl.a oprettelse af et såkaldt “Grønt råd i Hvidovre Kommune”.

Den 27 november 2001 blev der afholdt andespil med næsten 70 deltagere i Avedøre skole.

Avedøre Grundejerforening der i sin start i 1908 var eneste Grundejerforening i et stort område med spredt bebyggelse, er i dag én blandt mange grundejerforeninger i et Avedøre der har udviklet sig fra et landbosamfund til et moderne byområde tæt ved storbyen København.

På trods af den fantastiske udvikling der har fundet sted, har Avedøre Grundejerforening formået at overleve som en velfungerende forening. Som følge af den frivillige arbejdsindsats der er ydet af de skiftende bestyrelser har det været muligt igennem de mange år for et beskedent medlemskontingent at gennemføre et foreningsarbejde på et relativt højt og seriøst plan.

Se også beretningen om Avedøre Grundejerforenings start.